Stickmyggor - ansvar för bekämpning i dag och på sikt

Motion 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning av översvämningsmyggor på särskilt utsatta platser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nedre Dalälven har i decennier brottats med stora myggproblem, och dessvärre sprids problematiken med översvämningsmygg i landet till bland annat Värmland och områden kring Södertälje. SVA rapporterade även i somras att Gotland är drabbat i år. Det blir allt tydligare att problemen inte är lokala och beror enbart på hur vår närmiljö ser ut.

Översvämningsmyggorna är under perioder så många att boende och besökare i området inte kan vistas utomhus. Lyckligtvis har en framgångsrik bekämpning och få översvämningar lett till att det de senaste åren varit skapligt i området kring nedre Dalälven i stort. Men sån tur med vädret är inget vi kan lita på, därför behövs en långsiktig strategi och nya effektiva metoder. Samtidigt så sprider sig myggorna även lokalt, och alla områden där de kläcks har inte bekämpats.

Situationen när det är som värst är omöjlig att föreställa sig för den som inte har upplevt den. Både vuxna och barn får allergiska reaktioner, och tamdjuren får hållas inomhus för att inte utsättas för ett enormt lidande. Att utnyttja trädgården eller vara i solen är under perioder en omöjlighet. Området är dessutom en attraktion för många, med natursköna miljöer och en turism som hela tiden hotas av eventuell myggproblematik. Det gör att satsningar och investeringar i besöksnäringen och i annat lokalt näringsliv troligen får stå tillbaka trots att intresse och potential finns.

Det är inte långsiktigt hållbart. De boende måste kunna få lugn och tilltro till att det går att bo och leva i området även om några år, och eventuella investerare i turism eller annat måste kunna veta vad som gäller innan de väljer att satsa.

Den biologiska bekämpningen med BTI är helt nödvändig för området som det ser ut idag. Tyvärr så är bekämpningen inte en engångslösning utan måste genomföras varje år för sig, eftersom den inte påverkar myggbeståndet nämnvärt annat än för den enskilda översvämningen.

Det finns i dagsläget flera metoder för att på ett eller annat sätt begränsa uppkomsten av översvämningsmyggor men egentligen ingen metod som fungerar fullt ut utan BTI som komplement. Både hävd, slåtter och reglering av vattenkraften har föreslagits, och prövats i olika omfattning. Men inget av det räcker i sig självt. Utöver det så finns tankar om att bekämpa översvämningsmyggen med odling och utsättning av sterila hannar för att på sikt minska tillkomsten av nya myggor. Ett projekt som IAEA driver, men utan svenskt deltagande. Exakt vilka åtgärder som ska användas och i vilken omfattning eller kombination vore dumt att slå fast, men det är en fråga som påverkas av flera nationella intressen. Vi vill därför understryka vikten av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning av översvämningsmyggor på särskilt utsatta platser samt av beredskap för en eventuell utbredning och spridning av problematiken.

Patrik Lundqvist (S)

Elin Lundgren (S)

Gunilla Svantorp (S)

Gustaf Lantz (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Maria Strömkvist (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Patrik Engström (S)

Pyry Niemi (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sanne Lennström (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)