STIM-avgifter

Motion 2000/01:L805 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, fp)

av Eskil Erlandsson m.fl. (c, fp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i
upphovsrättslagen om att undantag kan medges för ideella organisationer.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om representanter i STIM:s styrelse.
Upphovsrättsinnehavarna är
starka
Vi har under flera år konstaterat att musiken har fått en allt
större betydelse i samhället. Antalet radio- och TV-kanaler
som sänder musik ökar, inte minst på grund av nya tekniska
möjligheter till distribution. De ekonomiska värdena inom
musikvärlden är betydande och många av världens största
företag finns inom området. Organisationerna som företräder
upphovsrättsinnehavarna är starka och har utvecklat ett
världsomspännande nät via samarbetsavtal.
När den nuvarande strukturen grundades rådde andra förhållanden.
Teknisk överföring av musik var till exempel av mycket liten betydelse.
Musik framfördes i direkt kontakt med publiken. Utvecklingen har lett till att
regelsystemet för musikrättigheter i upphovsrättslagen och dess praktiska
tillämpning skapat allvarliga problem. Ett av dessa är avgränsningen mellan
ideella tillställningar och kommersiell verksamhet. Många är de ideella
organisationer, bland annat hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar,
Folkets Hus, byalag och sockenråd som lägger ned åtskilliga timmar och
dagar av ideellt arbete för att ortens invånare ska få del av kultur. Det är
därför beklagligt att STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
ställer både orimliga och byråkratiska krav för ersättning av den musik som
framförs vid dessa arrangemang. Även studieförbunden har fått vidkännas allt
hårdare krav på ersättning och en ökande byråkrati. Studieförbunden anordnar
ej heller kulturverksamhet för egen vinnings skull utan som ett led i sin roll
som folkbildare.
Enligt vår mening bör det gå att hitta ett system som är i överensstämmelse
med dagens situation. Såväl riksdag som regering har i olika sammanhang
påtalat de ideella rörelsernas stora betydelse för svenskt kulturliv. Det är nu
dags att gå från ord till handling, rådande förhållande kan inte få fortgå.
Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att föreslå en ändring i
upphovsrättslagen där undantag för ideella organisationer medges.
Upphovsrättsorganisationerna är numera välorganiserade, finansiellt starka
och erkända i systemet för att hantera rättigheter. Det finns därför inga skäl
som talar för att regeringen fortsättningsvis ska vara engagerad i STIM:s
verksamhet och därmed legitimera STIM:s agerande. Regeringens uppdrag att
utse ordförande och ledamöter i STIM bör därför slopas.

Stockholm den 5 oktober 2000
Eskil Erlandsson (c)
Birgitta Sellén (c)
Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (4)