Stöd till konstbildande verksamhet

Motion 1992/93:Kr254 av Göran Persson m.fl. (s, c)

av Göran Persson m.fl. (s, c)
Bildkonstområdet visar en stor bredd och spridning när
det gäller innehåll och verksamhetsformer. Många
folkrörelseanknutna organisationer är verksamma inom
konstområdet, t.ex. konstföreningar och studieförbund.
Hit hör också de nära 2 300 
geografiskt väl spridda anläggningarna med
allmänna samlingslokaler, som tillhör någon av de
samlingslokalägande riksorganisationerna Folkets Hus
Riksorganisation (FHR), Bygdegårdarnas Riksförbund
(BR), Riksföreningen Våra Gårdar (VG) och
Folkparkerna.
I samlingslokalanläggningarna finns ofta lokaler som är
utomordentligt väl lämpade för konstvisning. Förutom
bildkonstverksamhet bedrivs en bred och mångsidig annan
verksamhet med ca en miljon aktivitetstillfällen och
omkring 50 miljoner besök i anläggningarna. Flertalet av
dem som besöker t.ex. en Bygdegård eller Folkets Hus kan
också ta del av konstutställningar och den konst som finns
permanent i anläggningarna.
Under en mycket lång följd av år har samlingslokalerna
fungerat som både mottagare och arrangörer av
konstutställningar och andra konstarrangemang. FHR och
BR har även under de senaste decennierna byggt upp en
egen konstverksamhet med produktion och turnéläggning av
vandringsutställningar av konst. Omkring 400
utställningsarrangemang har möjliggjorts årligen genom
centrala insatser och produktioner. Utställningar är en
viktig del i samlingslokalernas samlade kulturverksamheter.
Därigenom får konstnärerna viktiga arbetstillfällen och
möjlighet att nå en landsomfattande publik.
Utställningarna är ett viktigt inslag i landets samlade
konstbildande verksamhet, inte minst genom att en stor del
av den publik som söker sig till samlingslokalerna normalt
inte besöker konstutställningar i museer och gallerier. I
relation till efterfrågan och intresse skulle
utställningsverksamheten i samlingslokalerna lätt kunna
byggas ut, men bristen på ekonomiska resurser har hittills
begränsat en önskvärd utveckling.
Vid produktionen av turnerande konstutställningar har
samlingslokalorganisationerna haft ett nära och
betydelsefullt samarbete med i första hand
Konstfrämjandets Riksförbund och Riksutställningar.
Genom att Konstfrämjandet upphört och Riksutställningar
aviserat en förändrad inriktning av sin produktion, ändras
förutsättningarna kraftigt. Detta är mycket allvarligt för
konstbildningen, eftersom det är av stor vikt att nya
utställningsproduktioner ständigt tillförs verksamheten.
Redan nu är också konstbildningen enligt Kulturrådet
ett eftersatt område. För att situationen inte skall försämras
kraftigt och därmed spoliera verksamheter som byggts upp
under decennier, bör samlingslokalorganisationerna
beredas tillfälle att själva framställa och producera de
utställningar som behövs. En sådan utställningsproduktion
skulle även utgöra en viktig resurs för bl.a.
studieförbundens konstbildande verksamheter. För att
möjliggöra detta bör samlingslokalorganisationerna för
budgetåret 1993/94 anvisas 3 500 000 
kronor av de 7 841 000 
som innevarande år 1992/93 anvisats till
Konstfrämjandet för konstbildning,
utställningsproduktioner m.fl. verksamheter.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stödet till de
samlingslokalägande riksorganisationerna för
konstbildande och utställningsproducerande verksamheter.

Stockholm den 25 januari 1993

Göran Persson (s)

Elving Andersson (c)

Göran Magnusson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)