Stöd till länsmuseernas arbete med kulturarvet

Motion 2007/08:Kr356 av Jörgen Hellman (s)

av Jörgen Hellman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet för länsmuseerna för deras verksamhet med att dokumentera och tillgängliggöra kulturarvet.

Motivering

Länsmuseerna har en viktig roll i arbetet med att värna kulturarvet. Tack vare deras verksamhet i samtliga landets län har länsmuseerna stora möjligheter att göra kulturarvet tillgängligt för en bred publik.

Under senare år har länsmuseerna deltagit i de två projekt som inrättats för att stimulera och möjliggöra att museernas samlingar förtecknats, digitaliserats och synliggjorts. Dessa projekt benämndes Sesam och Access. Det senare projektet kommer att avslutas under nästa budgetår. Projektet har finansierats via arbetsmarknadsanslaget.

Totalt har länsmuseerna fått 78 miljoner kronor för att genomföra projekten. 146 miljoner kronor söktes. Det återstår mycket att göra för att säkra det regionala kulturarvet. Arbetet med att systematisera, bevara och tillgängliggöra museernas samlingar är ett ständigt pågående arbete. Intresset för historia ökar. Länsmuseerna har goda förutsättningar att möta detta intresse. Det är angeläget att länsmuseerna får fortsatt stöd för sin verksamhet med att dokumentera och tillgängliggöra kulturarvet.

Stockholm den 5 oktober 2007

Jörgen Hellman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)