Stödet till de nya universiteten

Motion 2010/11:Ub398 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de nya universiteten.

Motivering

Sverige måste ha ambitionen att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. För ett litet, exportberoende land som Sverige är det helt avgörande att vi stärker förmågan att möta den hårdnande konkurrens som globaliseringen för med sig. Utbildning och forskning har därför central betydelse för välfärdens tillväxt och utveckling. Därtill bidrar också kunskap och bildning till personlighetsutveckling, till ökad självständighet och förbättrad förmåga till kritiskt tänkande och reflektion. Det handlar också om att kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och att förmedla och utbyta kunskaper med andra. Utbildning är därför en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter till att aktivt delta i samhället.

Kunskap blir dessutom inte mindre värd för att den delas av fler – tvärtom. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. Kunskapssegregation innebär att samhället inte tar vara på alla de människor och de kunskaper som finns i samhället. Ojämlikheter i tillgången till utbildning betyder dessutom ojämlikheter i makt både över det egna livet och i samhället. Därför är utbyggnaden av den högre utbildningen en fråga både om makt och demokrati, om tillväxt och välfärd.

Socialdemokraterna har genomdrivit en radikal utbyggnad av högre utbildning och forskning. Fyra högskolor har utvecklats till starka universitet, och i Kronobergs län har vi kunnat se hur högskolefilialen i Växjö utvecklats till ett starkt och stort Linnéuniversitet. Det har skett genom en målmedveten politisk satsning och genom resurstilldelning som möjliggjort utvecklingen från högskolefilial till universitet.

Utbyggnaden och satsningen på högskolorna skedde dock inte utan politisk strid. Inte minst Moderaterna motarbetade satsningarna och kallade de nya högskolorna för bygdehögskolor. Och den borgerliga regeringen har sedan den tillträdde missgynnat de nya universiteten när det gäller resurstilldelning och förutsättningar att fullt ut kunna konkurrera om externa forskningsmedel. Rent generellt behöver resurserna förstärkas inom högskolevärlden för att kunna höja kvaliteten i utbildningen. Men det krävs också riktade insatser för att fullfölja den process som påbörjades av statsmakterna i och med universitetsbeslutet. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att överväga riktade insatser till de nya universiteten för att fullfölja det löfte som statsmakterna och riksdagen gav vid de historiska universitetsbesluten.

Stockholm den 26 oktober 2010

Tomas Eneroth (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)