Stödområdesindelning

Motion 2004/05:N267 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s)

av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stödområdesindelning.

Motivering

Stödområdesindelningen är en viktig näringspolitisk fråga för många av våra kommuner. I vilket stödområde kommunerna hamnar beror på dess behov av stödinsatser. Detta kan många gånger ses som godtyckligt bedömt eftersom kommuner med liknande förutsättningar hamnar i olika stödområdeskategorier. När ett företag väljer etableringsort väljer det den ort där de bästa förutsättningarna råder och då spelar stödområdsindelningen ofta en avgörande roll.

Kramfors och Sollefteå kommuner är belägna intill varandra. Sollefteåär en kommun som drabbats hårt av regementsnedläggningar, befolkningsminskning, arbetslöshet osv och därmed med all rätt inplacerad i stödområde 2 A. Men samma problem med befolkningsminskning, arbetslöshet, osv. råder i Kramfors, eftersom arbetsmarknaden till viss del är gemensam. Trots detta är ändå Kramfors inplacerad i stödområde 2 B.

Problemen är desamma i de både kommunerna, därför är det rimligt att Kramfors uppgraderas till stödområde 2 A. Regeringen bör därför se över möjligheterna att dela in kommuner med i stort sett liknande förutsättningar i samma stödområde.

Stockholm den 29 september 2004

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Göran Norlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)