Stopplagen

Motion 2006/07:So483 av Christina Axelsson och Anders Ygeman (s)

av Christina Axelsson och Anders Ygeman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidmakthålla den s.k. stopplagen för att förhindra utförsäljning av sjukhus.

Motivering

Ingen ska behöva fundera över att skaffa sig en privat sjukförsäkring för att få den bästa vården. Den höga vårdkvalitet vi har i vårt land har skapat högre livskvalitet och ökad medellivslängd. Det är resultatet av en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla oavsett ekonomiska förutsättningar.

Stopplagen är en lag som sätter stopp för gräddfiler och övervinster. Det är en jämlikhetslag för att alla medborgare oavsett betalningsförmåga även i framtiden ska garanteras en god vård på lika villkor. Vi vill trygga en långsiktigt god och likvärdig sjukvård för alla i hela landet. Den svenska sjukvården klarar sig bra i internationella jämförelser, och den kostar dessutom mindre än i många andra länder i Europa. Självklart finns det områden som kan förbättras. Vi vill rusta vården inför framtiden då vi vet att utmaningarna och behoven kommer att öka. Det gör vi bäst genom gemensamt finansierad vård som är till för alla.

Den offentligt finansierade sjukhusvården ska inte öppnas för gräddfiler. Sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen. Det är självklart att vården ska vara solidariskt finansierad. Behov av vård ska tillgodoses genom att alla bidrar genom skatten. Ingen ska behöva fundera på att skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring för att få vård och behandling av högsta kvalitet eller behandling inom rimlig tid. Vi avvisar möjligheter att köpa sig före inom den offentligt finansierade vården. Vi vill skydda patienterna mot marknadens drivkrafter. Sjukvården ska vara demokratiskt styrd för att säkerställa att resurserna används på bästa sätt.

För de entreprenörer som vill driva offentligt finansierade sjukhus ska skattemedel gå till utveckling av sjukhus och vård, inte till aktieutdelningar.

Vi tror inte på ett samhälle där en människa värderas efter tjockleken på plånboken.

Stockholm den 30 oktober 2006

Christina Axelsson (s)

Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)