Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M)

av Maria Plass (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som riktar sig till den som vill bli ämneslärare för högstadiet eller gymnasiet och redan har en akademisk utbildning i bagaget. Givet det stora behovet av behöriga lärare är KPU ett behövligt tillskott till lärarutbildningen som gör det möjligt för fler intresserade att bli lärare och för människor att byta bana senare under yrkeskarriären.

KPU lämnar dock en del övrigt att önska när det gäller behörighetskriterierna. För att blir lärare i ett enskilt skolämne för årskurs 7–9 krävs tidigare studier motsvarande 90hp i det ämnet, alternativt 90hp + 45hp för den som vill undervisa i två ämnen. För att undervisa på gymnasiet krävs 120hp i ett ämne. Problemet är att det här sättet att bedöma en persons tidigare akademiska utesluter många som genomgått mycket kvalificerade utbildningar med mer tvärvetenskaplig profil. Som exempel kan lyftas flera civilingenjörsutbildningar som ger djupa och breda kunskaper inom det bredare fältet matematik-naturvetenskap men där de enskilda poängen inom matematik, kemi, fysik o s v som erbjuds under utbildningen inte är tillräckligt många för att nå kraven på antalet poäng i ett och samma ämne som ställs för att antas till en KPU. De civilingenjörer som möjligtvis kan nå kraven är de som exempelvis studerat kemiteknik eller teknisk fysik medan andra utbildningsinriktningar leder till en ämnesprofil som är alltför bred.

KPU skulle kunna vara en väg in till lärarbanan för betydligt fler intresserade – inte bara de med teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund – om det fanns en mer flexibel bedömning av deras kompetenser där tvärvetenskapliga inriktningar sågs som en tillgång snarare än en belastning. För den som saknar en enstaka kortare kurs för full behörighet borde det också vara lättare att tillåtas läsa den parallellt, vid sidan av den pedagogiska utbildningen.

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)