Stranderosion i Stockholms skärgård

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård.

Motivering

Stranderosion är ett stort problem på flera platser i Sverige, så även i Stockholms skärgård. Svallvågor från båtar, muddring samt klimatförändring med ändrat vattenstånd och ändrad isbildning gör att stränderna eroderar. Erosionen hotar såväl djur- och växtliv som materiella värden. Detta medför också att bryggor och kajer förstörs och att livsmiljön för strandlevande växter och djur försvinner eller ändras. Den normalt förekommande mångfalden av djur och växter riskerar att försvinna och ersättas med sterila livsmiljöer av sten och grus.

Stockholms skärgård är en unik miljö som är en stor tillgång för länet. Den natursköna skärgården lockar turister från världens alla hörn, och för stockholmarna utgör den en oas som ligger i storstadens närhet. Därför måste vi värna denna skärgårdsmiljö. Jag har tidigare motionerat om stranderosionsfrågan för att uppmärksamma de problem som finns och som riskerar att bli värre i takt med att båttrafiken i Stockholms skärgård ökar.

Enskilda aktörer som till exempel Waxholmsbolaget, som trafikerar Stockholms skärgård med ett stort antal båtar, har de senaste åren gjort lovande försök med så kallade interceptorer som minskar båtarnas svallvågor. Detta är mycket lovvärt och något som man från regional sida bör stödja. Länsstyrelsen i Stockholms län har skrivit in i sina regionala miljömål att båttrafikens påverkan på stranderosionen inte ska utgöra ett reellt problem.

Behovet av en större genomlysning av problemet med stranderosion i Stockholms skärgård är fortfarande stort. Genomlysningen behövs för att kunna lägga fram en strategi för att minska stranderosionen i framtiden. Skadorna av stranderosionen bör inventeras och de preventiva åtgärder som genomförts på olika håll bör utvärderas. Detta är mycket viktigt för att vi ska ha ett långsiktigt hållbart miljöarbete för skärgårdsmiljön i Stockholm. Regeringen bör arbeta för att Statens geotekniska institut (SGI) ska ta ett helhetsgrepp om stranderosionen i Stockholms skärgård som involverar myndigheter, rederier, kommuner och landsting.

.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)