med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2010/11:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lagstiftning om krigsmaterielexport.

Motivering

Socialdemokraterna ser flera brister i den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att presentera ett samlat förslag till en ny krigsmaterielexportlagstiftning. För Socialdemokraterna är det viktigt att all handel med vapen och krigsmateriel kontrolleras genom strikta regler. Sverige ska vara ett föregångsland genom sin restriktiva lagstiftning om svensk export av krigsmateriel.

Icke-demokratier och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna kan inte ges samma legitimitet som demokratier att få köpa vapen. Vid export ska hänsyn tas till risken för krig och om staten begår brott mot mänskliga rättigheter. En ny lagstiftning ska vara koherent med politiken för global utveckling (PGU).

Varje tillstånd för export ges i dag efter prövning i Exportkontrollrådet. Ledamöterna följer gällande regelverk. Oavsett hur ny lagtext och regelverk slutligen utformas bör den ordning vi har i dag där Exportkontrollrådet prövar varje enskilt fall kvarstå.

Stockholm den 6 april 2011

Urban Ahlin (S)

Carina Hägg (S)

Kent Härstedt (S)

Kenneth G Forslund (S)

Carin Runeson (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-06 Bordläggning: 2011-04-08 Hänvisning: 2011-04-12
Yrkanden (1)