Studenters medinflytande

Motion 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S)

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra finansieringen av landets studentkårer mer oberoende i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan kårobligatoriets avskaffandes har allt fler av Sveriges studentkårer brottats med ekonomiska problem. Detta har lett till att många kårer har tvingats skära ner i kärnverksamheten av studentinflytande och påverkansarbete. Universitetskansler­ämbetets (UKÄ) rapport Studentinflytandet – Kartläggning och analys av student­inflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande från 2017 visar vidare att många studentkårer idag är tvungna att försörja sig genom andra typer av studiesociala verksamheter såsom restauranger och festverksamhet. Att studenter driver dessa typer av verksamheter är givetvis inget problem i sig, men det är problematiskt när kårerna blir tvungna att lägga allt mer tid och resurser på att finna alternativa finansieringar snarare än att bevaka studenternas intressen.

Den främsta inkomstkällan för studentkårerna är inte medlemsavgifter utan statsbidrag. Ett problem är att detta statsbidrag idag betalas ut via lärosätena, vilket ställer studentkårerna i en ekonomisk beroendeställning gentemot sin huvudsakliga motpart. Denna problematik förstärks ytterligare av att det är lärosätena själva som idag utser kårstatus till sökande kårer.

Medbestämmande över sin arbetssituation är en grundbult i den svenska modellen, vare sig det gäller arbetslivet eller studielivet. För att bejaka studenters möjligheter till självständigt inflytande och skydd gentemot högskolan är det bra om studentkårer har en självständig finansiering.

Åsa Westlund (S)

Alexandra Völker (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)


Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)