Studiehjälp

Motion 1996/97:Ub704 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

av Ewa Larsson m.fl. (mp)
Studiestödsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande
denna vår. Betänkandet är nu föremål för remissbehandling. I
regeringsuppdraget saknades ett viktigt område inom
studiestödet, nämligen studiehjälp.
Det finns flera frågor att ställa kring nämnda stöds konstruktion och
storlek:
- Kopplingen till barnbidraget
-
- uteblivet bidrag under sommaren för barn som fyller 16 år på våren
-
- uteblivet bidrag under sommaren för alla gymnasiestuderande 17-18-
åringar
-
- extra tilläggets storlek och reduceringsnivå
-
- inackorderingstilläggets storlek
-
Även principdiskussion kring olika åldersgränser behöver
aktualiseras. I synnerhet sedan allt fler elever som går ut ur
nya gymnasieskolan  upptäcker att de måste komplettera sina
studier för att kunna gå vidare.
Det kan inte vara rimligt att den som är mellan 18 och 20 år och inte
kommer in på eftergymnasial utbildning eller högskola efter avslutad
gymnasieutbildning och som måste komplettera sina studier på komvux,
endast erhåller studiehjälp, medan en jämnårig som erhåller en kommunal
ungdomspraktikplats får drygt 2 000 kr i månaden.
Miljöpartiet vill att regeringen snarast tillsätter en utredning som kan
utvärdera dagens studiehjälp. Vi vill också att utredningen tar hänsyn till att
allt fler elever behöver komplettera sin utbildning efter avslutade
gymnasiestudier. Det får inte bli så att nya gymnasieskolan medför att elever
som kommer från ekonomiskt svaga familjer inte kan komplettera sina
gymnasiestudier förrän de fyllt 20 år och kan söka studiemedel.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning om studiehjälp
snarast tillsätts.

Stockholm den 6 oktober 1996
Ewa Larsson (mp)
Per Lager (mp)

Gunnar Goude (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)