Studiero i skolan

Motion 2015/16:1468 av Christer Nylander m.fl. (FP)

av Christer Nylander m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stöd för att motverka ordningsproblem och göra förebyggande insatser för att verka för studiero och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kunskap är skolans huvuduppdrag. Tidigare präglades svensk skola av en rädsla för att mäta elevers kunskaper. När kunskap var mindre viktigt fick inte heller eleverna tillräckligt med stöd, och följden blev sjunkande resultat.

Folkpartiet liberalerna har lett en total omläggning av svensk skola. Vi vill göra ytterligare satsningar på skolan, men mer resurser är inte tillräckligt för att förbättra resultaten. Vi måste också förändra attityden till skolan och visa på betydelsen av utbildning. Lärare ska respekteras för sina kunskaper. Vi behöver fortsätta arbetet för att lyfta läraryrket och inte bryta med det kunskapsfokus som nu åter växer fram.

Svensk skola har ordningsproblem. Mellan 2012 och 2014 har antalet anmälningar om våld som Arbetsmiljöverket ser som allvarligt ökat med nästan 40 procent. De internationella undersökningar som visar på att kunskapsresultaten i svensk skola sjunkit i ett par decennier visar också att vi har stora ordningsproblem. När oordning och stök tillåts i klassrummen sänder det signalen att det som sker i skolan inte är så viktigt. Ska vi lyfta resultaten i skolan så måste vi också ta i de stora ordningsproblem som råder där. Att få studiero i skolan är ett gemensamt ansvar fördelat på eleven själv, vårdnadshavarna, skolan och politikerna.

Folkpartiet liberalerna anser att vi måste ta krafttag mot våld och mobbning. Därför stärkte vi i regeringsställning lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål. Vi tillsatte även en utredning för att analysera vad mer som behöver göras för att skapa ordning och reda. Utredningen föreslår att skolor bör kunna ge ordningsomdömen till elever i högstadiet och i gymnasieskolan. Att det är så pass vanligt med våld och kränkningar i skolan är något vi måste se allvarligt på och se till att skolan blir den plats den ska vara, nämligen en trygg och säker plats för våra barn och unga.

Från politiskt håll måste vi ge verktyg och stöd åt de skolledare, lärare och personal som har att hantera en stökig vardag, något som också direkt drabbar eleverna, och ge dem möjlighet att arbeta förebyggande för en trygg miljö. Ska vi höja resultaten i svensk skola måste eleverna ha studiero på lektionerna. De svaga eleverna är de största förlorarna om det är stök och oordning. Eleverna måste kunna koncentrera sig på skolarbetet.

Därför vill Folkpartiet liberalerna införa ett stöd till utsatta skolor som kan sökas av huvudmännen för att motverka ordningsproblem och implementera förebyggande insatser för att långsiktigt verka för studiero. Skolorna kan själva utforma förslag på sina satsningar. Det kan handla om nya arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, få föräldrar att ta ökat ansvar för elevens agerande eller ta in organisationer som kan arbeta förebyggande. Insatser kan vara av kortsiktig karaktär för att främja ordning i skolan, men strävan ska vara att arbeta förebyggande och långsiktigt för ökad studiero. Det finns goda exempel som t.ex. i Frankrike, där det finns en modell med elevvårdsteam där vuxna finns på plats i skolan och tar hand om elever som genom sitt beteende stör undervisningen för sig själva och andra. Även skolor i utsatta delar av London har lyckats vända nedåtgående trender och kan vara inspiration för skolor i Sverige. Till bidraget avsätts 50 miljoner kronor år 2016 och därefter 100 miljoner kronor per år. Bidraget ska fördelas av Statens skolverk.

Christer Nylander (FP)

Roger Haddad (FP)

Tina Acketoft (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)