Studiestöd

Motion 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
I partimotionen Nya former för studiefinansiering och
studiestöd (1996/97:Ub701) framför vi ett antal förslag som,
enligt vår mening, leder till ökad studiemotivation, mer
dynamik i utbildningsinsatserna och högre kvalitet i
studieresultaten. Vi menar att dessa förändringar bör
genomföras snarast.
Regeringen föreslår i årets budgetproposition endast marginella föränd-
ringar i studiestödssystemet. En sådan förändring är en besparing om 25
miljoner kronor i stödet till studenter som vill läsa utomlands. Vi avvisar
detta förslag då möjligheten till studier i utlandet är en avgörande faktor för
kvaliteten och valfriheten i studierna.
I enlighet med vad vi tidigare framfört om den enskildes motivation för
studier och likvärdighet mellan olika studerandegrupper säger vi nej till
stipendier för dem som genomgått basårsutbildningen.
I övrigt anvisar vi under detta utgiftsområde 618 miljoner kronor mindre än
regeringen. Detta är en direkt konsekvens av våra omprioriteringar av
studieplatser inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
vilka presenteras närmare i en särskild motion. I förslagen ingår bl.a. en
minskning av antalet N/T-platser, en satsning på den kvalificerade
eftergymnasiala yrkesutbildningen och förändringar av antalet platser inom
komvux, "tredje året" och basårsutbildningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att under anslaget A 1 Studiehjälp m.m. anvisa ett i
förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 40 000 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att under anslaget A 2 Studiemedel m.m. anvisa ett
i förhållande till regeringens förslag ökat anslag med 25 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att under anslagen A 2 Studiemedel m.m. och A 7
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat
anslag med 618 000 000 kr att fördelas mellan anslagen i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Stockholm den 4 oktober 1996
Beatrice Ask (m)
Rune Rydén (m)

Ulf Melin (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Margareta E Nordenvall (m)

Tomas Högström (m)

Ulf Kristersson (m)

Chris Heister (m)

Per Unckel (m)

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)