Studiestöd

Motion 1996/97:Ub708 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Anslag
Regeringens
förslag
Anslagsförändring
A Studiestöd
A 1 Studiehjälp m.m.
1 921 405
-40 000
A 2 Studiemedel m.m.
9 485 430
A 3 Vuxenstudiestöd m.m.
4 721 951
A 4 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar
149 746
A 5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
22 576
A 6 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa
lärarutbildningar
57 409
-57 409
A 7 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar
525 571
TOTAL
16 884 088
-97 409
1 Inledning
De senaste årens utbildningssatsningar har inneburit att
antalet studenter och antalet studiestödstagare ökat kraftigt.
Ersättningsnivåerna i vuxenstudiestöden har också sänkts,
vilket har bidragit till att många vuxenstuderande i stället
valt att finansiera sina studier med studiemedel. De
administrativa problemen med de olika stöden har blivit allt
mer uppenbara.
Enligt vår uppfattning bör de olika studiestödsformerna samordnas i ett
enda samlat, enhetligt studiestöd. Detta har vi också framfört i flera motioner.
Hur studiestödet utformas har stor betydelse för den sociala
snedrekryteringen till högre utbildning och för kvinnors möjlighet till studier.
Kvinnor behöver i större utsträckning än män en kompletterande utbildning
efter gymnasiet för att få en yrkesutbildning fastslår Högskoleverket i sin
rapport "Kvinnor och män i högskolan". Kvinnor väljer oftare utbildningar
med inriktning mot vård och utbildning. Yrken som är jämförelsevis
lågbetalda, vilket leder till en tyngre skuldbörda för kvinnor än för män. Den
ökande tillgängligheten till studier på olika nivåer måste kombineras med
möjligheter att finansiera studierna som är rättvisa, lättadministrerade och
som ger god rekryteringseffekt.
Studiestödet är relaterat till andra förmåns- och trygghetssystem.
Vänsterpartiet anser att dessa system i princip bör möta särskilda behov av
olika slag. Bostadshyran är en viktig faktor i den enskilde studentens
ekonomi. Det faktum att ensamstående studenter över 29 år utan barn inte har
rätt till bostadsbidrag är både orättvist och diskriminerande. Deras
levnadsomkostnader skiljer sig inte från andra yngre studenters. Studerande
med studiemedel befinner sig i samma ekonomiska situation oavsett ålder. Då
det gäller studerandes boendekostnader hänvisar vi till vår motion om
bostadsbidrag.
Regeringen aviserar att den avser att återkomma till riksdagen under 1997
med ett ställningstagande till Studiestödsutredningens (SOU 1996:90) förslag
om ett sammanhållet studiestöd. Betänkandet remissbehandlas under hösten
1996. Vänsterpartiet välkomnar detta och menar att ett nytt studiestödssystem
bör genomföras den 1 juli 1998.
2 Genomförande av
utbildningssatsningen
fr.o.m. hösten 1997
Som ett led i den stora sysselsättningspropositionen (prop.
1995/96:222) föreslog regeringen att ett särskilt
utbildningsbidrag för främst arbetslösa skulle införas.
Förslaget innebär att arbetslösa och i vissa fall anställda
mellan 25 och 55 år ges möjlighet att under ett år studera på
motsvarande grundskole- eller gymnasienivå med ett
utbildningsbidrag som motsvarar a-kassan. Den som har rätt
till kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) erhåller ett
motsvarande belopp. Det särskilda utbildningsbidraget skall
gälla från och med den 1 juli 1997 till dess regeringen lagt ett
förslag om nytt studiestödssystem.
Det särskilda utbildningsbidraget är identiskt med vad Vänsterpartiet
tidigare föreslagit. Enligt vår mening bör ersättningsnivåerna höjas till en
nivå som gör att ingen av ekonomiska skäl tvingas avstå från studier. Aktiv
kompetenshöjning måste alltid betraktas som ett bättre alternativ än passiv
arbetslöshet.
Det särskilda utbildningsbidraget är av temporär karaktär fram tills dess
riksdagen tagit ställning till ett nytt studiestödssystem. Stödet föreslås
lämnas
under längst ett studieår, normalt nio månader. Vi menar att en
tidsbegränsning på ett år omöjliggör för många kortutbildade och studieovana
att uppnå avsedd kompetensnivå. Dessutom är möjligheten att klara
resterande studietid med enbart svux-ersättning för många familjeförsörjare
obefintlig. Regeringen säger i budgetpropositionen att ett förslag om nytt
studiestödssystem är att förvänta under 1997. Med hänsyn till detta vill vi
avvakta förslaget och avstår i nuläget att hemställa om utökning av tiden för
särskilt utbildningsbidrag. Vi förutsätter att det nya studiestödssystemet
kommer att vara genomfört den 1 juli 1998. Om så inte är fallet  avser vi att
återkomma med förslag om rätt för den som beviljats särskilt
utbildningsbidrag under 1997 att erhålla stödet under hela den studietid som
krävs för att uppnå kompetens i kärnämnena motsvarande 3-årigt gymnasium.
Vi är mycket positiva till regeringens förslag då det gäller möjligheten att
få särskilt utbildningsbidrag för heltids- och deltidsstudier. Detta har framför
allt stor betydelse för kvinnor som många gånger inte kan få heltidsarbete
trots att de önskar det. Vi vill också uttrycka vår tillfredsställelse över att
utländska medborgare inte längre särbehandlas då det gäller rätten till
studiestöd.
3 Särskilt vuxenstudiestöd
till studerande vid vissa
naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar
För att stimulera intresset för naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar gjordes en tillfällig utbildningssatsning
om 9 000 platser inom högskolan våren 1995. De studerande
på dessa utbildningsplatser erbjuds särskilt vuxenstudiestöd
(svux) under hela studietiden. Utbildningssatsningen var
resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet. Försöket skulle bland annat ge erfarenhet av
att använda högskolestudier som arbetsmarknadspolitiskt
instrument. I budgetpropositionen sägs att regeringen
noggrant följt utbildningssatsningen och att den inhämtat
erfarenheter både från antagningsmyndigheterna och CSN.
Vi menar att det finns ett allmänt intresse av att ta del av
dessa kunskaper och föreslår att regeringen snarast öppet
redovisar  materialet på lämpligt sätt. Som svar på motion
1994/95:17 (v) angående uppföljning och utvärdering av
projektet anförde utbildningsutskottet följande
(1994/95:UbU15). "Utskottet konstaterar i likhet med
motionärerna att regeringens förslag om överföring av
resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är ovanligt
omfattande" och vidare "Mot denna bakgrund anser även
utskottet att det får betydelse att de nu aktuella åtgärderna
följs upp och utvärderas. Betydande medel ställs till
förfogande för satsningen. Det är enligt utskottet av intresse
att veta t.ex. hur högskolan klarar expansionen, i vilken
omfattning kvinnor rekryteras till NT-utbildning och i vilken
utsträckning näringslivet och den gemensamma sektorn ger
de anställda ledighet för studier och anställer vikarier."
4 Anslag
A 1 Stipendier för basår
Av statsfinansiella skäl föreslår vi att stipendier för dem som
uppnått godkänt resultat vid genomgång av basåret inom
kommunal och statlig vuxenutbildning slopas. Kostnaden för
detta är beräknad till 40 miljoner kronor för 1997.
A 6 Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa lärarutbildningar
Specialpedagogutbildningen anordnas numera i allt större
utsträckning genom kortare kurser och genom deltidsstudier.
Därför anser vi att anslaget för dessa utgifter bör utgå.
Medelsbehovet beräknas uppgå till 57,4 miljoner 1997.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett sammanhållet studiestöd,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett nytt studiestöd bör genomföras från den 1 juli 1998,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om redovisning av erfarenheter av särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar,
4. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag
anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning:
Anslag
Regeringens
förslag
Anslags-
förändring
A Studiestöd
A 1 Studiehjälp m.m.
1 921 405
-40 000
A 7 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande
vid vissa lärarutbildningar
57 409
-57 409
TOTAL

2 446 976

-97 409
Stockholm den 7 oktober 1996
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Lars Bäckström (v)

Owe Hellberg (v)

Tanja Linderborg (v)

Eva Zetterberg (v)

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)