Studiestöd

Motion 1997/98:Ub707 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

av Johan Lönnroth m.fl. (v)

15

Studiestöd

Regeringens förslag

Anslagsförändring

A 1

Studiehjälp m.m.

2 139 056

A 2

Studiemedel m.m.

9 904 570

A 3

Vuxenstudiestöd m.m.

8 624 280

+ 1 000 000

A 4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

63 773

A 5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

23 073

A 6

Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar

61 632

- 61 632

A 7

Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

517 371

Summa:

21 333 755

+ 938 368

1 Studiestödsområdet

Inom kunskapslyftet, den stora vuxenutbildningssatsningen, ges ett särskilt utbildningsbidrag på a-kassenivå till studerande på grundskole- och gymnasienivå. Stödet lämnas längst under ett studieår. Vänsterpartiet menar att det inom ett år är omöjligt för många kortutbildade och studieovana att uppnå avsedd kompetensnivå. Vi anslår 1 miljard kronor för att finansiera en tredje termin för dem som nu studerar med särskilt utbildningsbidrag.

2 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag

Anslagsförändring

A 3

Vuxenstudiestöd m.m.

8 624 280

+ 1 000 000

A 6

Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar

61 632

- 61 632

Summa för utgiftsområdet

21 333 755

+ 938 368

Stockholm den 3 oktober 1997

Johan Lönnroth (v)

Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Lars Bäckström (v)

Owe Hellberg (v)

Tanja Linderborg (v)

Eva Zetterberg (v)

Britt-Marie Danestig (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)