Studiestödet

Motion 1998/99:Ub721 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)
Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av
överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa överläggningar har
resulterat i en uppgörelse som bl.a. innefattar
budgetpropositionen för 1999. Detta gör att Vänsterpartiet
står bakom propositionens förslag till utgiftstak samt
fördelning på utgiftsområden för 1999.
Med hänvisning till den aviserade propositionen om ett reformerat
studiestödssystem föreslår budgetpropositionen inte några förändringar inom
studiestödsområdet för det kommande budgetåret.
Vänsterpartiet avvaktar således studiestödspropositionen i mars 1999 och
avstår från att lägga fram ett förslag till nytt studiestödssystem. Våra
principiella utgångspunkter har vi tidigare redovisat i flera motioner. Då det
gäller studiestödet avser vi att återkomma med ett förslag när regeringen lagt
propositionen. Vi vill dock markera vikten av att bidragsdelen höjs och att
fribeloppet tas bort helt, alternativt höjs rejält.
Parallellt med att förslaget till nytt studiestödssystem utarbetas är det
viktigt att också utreda studenternas och de forskarstuderandes totala studie-
sociala situation.
Exempel på sådana viktiga frågor som behöver belysas är i vilken utsträck-
ning det nya studiestödssystemet är förenligt och kan samordnas med social-
försäkringssystemet. Vi har upprepade gånger kritiserat åldersgränsen för
bostadsbidrag och att vissa kommuner beslutat att socialbidrag inte utgår vid
studier, vilket har drabbat främst ensamstående kvinnor med barn.
Det bör också uppmärksammas att ett stort antal studenter fick problem
med att få a-kassa under sommaren. Enligt de nya reglerna skall man ha
avslutat sin utbildning för att a-kassa skall beviljas. Regeringen försökte
visserligen rädda situationen genom att ge studenterna möjlighet till praktik.
Praktikplatserna som sattes in mycket sent kunde dock inte utnyttjas av alla.
Vi anser att a-kassereglerna bör ses över. Detta gäller också den sjuk-
penninggrundande inkomsten, särskilt vid föräldraledighet, och studenternas
position i det nya pensionssystemet.
Den försämrade bostadssituationen för studenter, avsaknaden av arbets-
skadeförsäkring för studenter och studenthälsovården är områden som också
bör ingå i den studiesociala utredningen.
Vänsterpartiet föreslår att en studiesocial utredning skyndsamt tillsätts för
att belysa ovan nämnda frågeställningar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en studiesocial utredning för
att belysa frågeställningar om studiestöd m.m.

Stockholm den 26 oktober 1998
Britt-Marie Danestig (v)
Lennart Gustavsson (v)

Kalle Larsson (v)

Ingrid Burman (v)

Peter Pedersen (v)

Mats Einarsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)