Suppleanters inträdesordning i riksdagens utskott

Motion 2009/10:K267 av Lennart Pettersson och Johan Linander (c)

av Lennart Pettersson och Johan Linander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om suppleanters tjänstgöring i riksdagens utskott.

Motivering

Det finns en del likheter men också många skillnader i arbetssättet om man jämför riksdagen med regionerna/landstingen och kommunerna.

En av skillnaderna är suppleanters tjänstgöring i utskotten.

När en majoritet bildas i en region, ett landsting eller en kommun fattar respektive fullmäktige ett beslut om inträdesordning för suppleanter både för majoriteten och för oppositionen. Detta skapar en trygghet i besluten och respektive partis önskemål respekteras alltid.

I riksdagen beslutar varje utskott själv och detta ska ske i full enighet. Det innebär t.ex. att oppositionen kan neka en suppleant för ett majoritetsparti att gå in och tjänstgöra vid frånvaro från något av de andra majoritetspartierna.

Detta är givetvis inte acceptabelt. Självklart ska partier, ett eller flera, själva få avgöra vem eller vilka som ska tjänstgöra när det saknas egna företrädare.

Det finns ett behov av att modernisera och synkronisera formerna för utskottsarbetet, och ett steg är att låta majoriteten och oppositionen genom riksdagsbeslut efter varje val och majoritetsskifte själva avgöra suppleanters inträdesordning i utskotten.

Stockholm den 25 september 2009

Lennart Pettersson (c)

Johan Linander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)