SVAR - Riksarkivet

Motion 2003/04:Kr369 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om SVAR – Riksarkivet.

Motivering

Antalet anställda vid SVAR är idag 89. Därtill kommer 15 stycken sysselsatta inom ramen för aktivitetsgarantin. Av personalen har 64 % någon form av arbetshandikapp. Att antalet anställda i SVAR minskat från föregående år beror uteslutande på att verksamheten i Fränsta med 68 anställda den 1 januari 2003 knoppats av till en egen enhet, Mediekonverteringscentrum (MCK). Vid samma tidpunkt övertog SVAR ansvaret för Riksarkivets Arkion-projekt – Ett historienät Sverige.

Verksamheten bedrivs i Västernorrlands län i Sollefteå och Kramfors kommuner. SVAR har arbetsplatser på fem orter: Bollstabruk, Junsele, Näsåker, Sollefteå och Ramsele där verksamhetens tyngdpunkt är förlagd. Utöver detta sysselsätter SVAR nära 2 000 personer vid 14 registreringsenheter runt om i landet.

Allas rätt till information ur arkiven

SVAR tillgängliggör arkivinformation på medier som gör att alla medborgare får åtkomst till den på bostadsorten. Detta genom mikrokort och idag kompletterat med digitala medier. Att hantera dessa digitala medier kräver personal med högre kompetens än vad SVAR tidigare efterfrågat. Tidigare kunde den kunskap som personer i sysselsättningsskapande åtgärder innehade vara tillräcklig.

SVAR tillkom som en regional arbetsmarknadspolitisk åtgärd och gav meningsfullt och utvecklande arbete till lokalt bunden och arbetshandikappad arbetskraft. Arbetsmarknadspolitiken har genomgått förändringar och ger idag i stort sett inget tillskott till SVAR i antal tillfälligt sysselsatta personer. För att driva verksamhet vidare har SVAR idag till största delen fast anställd personal och en liten del anvisad personal från arbetsförmedlingen. Detta kräver att intäkterna från uthyrning och försäljning överstiger utgifterna. Det är alltså kunderna/forskarna som saknar närhet till arkiven som i praktiken betalar för tillgängliggörandet.

Digitalisering av arkiven

SVAR står inför stora förändringar de närmaste åren . Verksamheten skall utvecklas från produktion och distribution av mikrokort/mikrofilm till att kompletteras med scanning och distribution av digitala bilder över Internet. Rekryteringen av medarbetare måste ske med krav på den kompetens som IT-utvecklingen och digitaliseringen av arkiven ställer.

Utveckling för digitalisering av SVAR pågår inom EU-projekten Det skrivna kulturarvet för utbildning och forskning samt Ett historienät Sverige. Inom ramen för dessa projekt etableras teknik och kompetens för storskalig skanning av arkivmaterial samt tillgängliggörande över Internet. SVAR:s digitala forskarsalar på Internet ligger helt i linje med den satsning som nu genomförs på 24-timmarsmyndigheten. Båda dessa EU-projekt avslutas under 2004 och den egna finansiella möjligheten att fullfölja denna omställning är idag mycket begränsad. SVAR har mycket stora möjligheter att erbjuda nya arbetstillfällen inom den nya tekniken, under förutsättning att de ekonomiska möjligheterna erbjuds.

Inte enbart fördelar med digitalisering

Den nu pågående digitaliseringen av arkivinformationen innebär inte bara ökad tillgång till arkivmaterial utan i vissa fall riskerar tillgången att försämras p.g.a. datalagstiftningen och personuppgiftslagen (PUL).

Idag kan kunder/forskare som utnyttjar SVAR:s distributionssystem köpa eller hyra mikrofilm/mikrokort ur folkbokföringen med en 70-årsgräns. Yngre material kan inte tillgängliggöras enligt sekretesslagen och den särskilda sekretesslag som gäller för folkbokföringsmaterialet.

En ökande digitalisering har fått till följd att det inte längre produceras mikrofilm/mikrokort i någon betydande omfattning. Ett exempel på detta är MCK i Fränsta där man har ett statligt uppdrag att överföra kyrkböckerna till moderna medier. I stället för att som tidigare mikrofilma och producera mikrokort skannar man nu och skapar digitala bilder av kyrkböckerna. Då tror man kanske vid en första tanke att tillgängliggörandet och spridningen av materialet underlättas men så är inte fallet.

När nu SVAR skall tillgängliggöra de digitala bilderna via Internet så förhindrar PUL spridningen av uppgifter om levande personer. I praktiken så betyder det att samma information som finns på mikrofilm/mikrokort som tillgängliggörs med en 70-årsgräns, drabbas av en 100-årsgräns vid distribution över Internet. Eftersom det inte produceras några mikrokort längre så förstår var och en att SVAR inte längre kan förse lokala forskarcentra eller institutioner som bibliotek med material. Det betyder kraftigt försämrade villkor för de användare, enskilda forskare, släktforskarcentra och andra institutioner som idag utnyttjar distributionssystemet.

Vad är då skillnaden mellan orginalhandlingen eller en kopia av densamma på mikrofilm/mikrokort och motsvarande digitala bild? Ja, egentligen ingen alls. I stället för att titta i en bok eller på en läsare för mikrokort så tittar man på en bildskärm. Visserligen kan man anse att kyrkböckerna var en strukturerad samling personuppgifter, men den digitala bilden av en sida i kyrkboken ger inga nya sökmöjligheter eller sammanställningsmöjligheter som skiljer sig från orginalhandlingen eller mikrofilmen/mikrokortet.

En offentlig handling kan på grund av PUL inte tillgängliggöras på Internet. Digitaliseringen får i detta fall en rak motsats mot den förväntade. Istället för ökad tillgänglighet så begränsas tillgången. Användarna måste nu besöka arkivets forskarsalar för att där gratis få tillgång till materialet istället för att använda SVAR:s distributionssystem. Förutom en försämrad tillgång till materialet så kommer också SVAR att förlora intäkter då man inte längre kan tillgängliggöra det tillkommande materialet mellan 70–100 år. Dessa försämringar i service ligger varken i användarnas eller i statens intresse.

Registreringsenheterna

Förutom den anställda personalen så sysselsätter SVAR nära 200 personer vid 14 registreringsenheter runt om i landet. Dessa enheter finns på orterna Gällivare, Nilivara, Storuman, Malå, Sävar, Strömssund, Ljungdalen, Rossön, Bollnäs, Arvika, Gislaved, Kallinge, Katrineholm och Halmstad.

Huvudmannaskapet för dessa enheter varierar men är i de flesta fallen en kommunal angelägenhet där SVAR ansvarar för support och arbetsuppgifter. Under kommande vinter så planeras för ytterligare två enheter, en enhet i Rätan i Bergs kommun och en enhet i Strömssund.

Arbetet som utförs vid dessa enheter är i huvudsak registrering av folkräkning för åren 1870, 1880, 1890 och 1900, samt s.k. sockenkataloger med by- och gårdsregister för att underlätta forskningen i kyrkboksmaterialet.

Registreringsverksamheten har bedrivits ca 10 år och varit lyckad såväl sysselsättningspolitiskt som kulturpolitiskt. Behovet av sökregister för att öka tillgängligheten till arkivmaterialet kan inte överskattas. Det gäller även i högsta grad för de digitaliserade bilderna av arkivmaterialet.

Till skillnad från Kulturarvs-IT som efter en 3-årig försöksverksamhet får verksamheten permanentad samt anslag på 13 miljoner så har SVAR bedrivit registreringsverksamheten under 10 års tid utan anslag.

Signaler från våra registreringsenheter är att det finns fortsatt stort behov av att skapa meningsfull sysselsättning inom kontorsområdet. Vår bedömning är att vi kan etablera nya registreringsenheter och fördubbla antalet sysselsatta till 400 personer under förutsättning att vi får anslag till verksamheten på liknande sätt som Kulturarvs-IT.

En framgångsrik satsning riskerar att raseras

Satsningen på SVAR har varit framgångsrik. SVAR har utvecklats från ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för drygt 20 år sedan, till att idag ha skapat 157 arbetstillfällen (SVAR 89 och MCK 68) i Västernorrlands län och därutöver sysselsätta nära 200 personer runt om i landet.

Förvaltningsanslaget till verksamheten har dock alltid varit litet och är idag endast ca 1,2 mkr motsvarande ca 3 % av SVAR:s finansiering. Därtill tillförs SVAR ett lönebidragsanslag på 5,2 mkr motsvarande 14 % av finansieringen. För att lösa resterande finansiering, ca 83 %, så har SVAR genom åren varit hänvisat till att använda sig av arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken samt att avgiftsbelägga verksamhetens produkter.

SVAR:s totala anslag på 6,5 mkr vidareförädlades i den nuvarande organisationen till 89 tillsvidareanställda vilket motsvarar ca 75 tkr i anslag per person och år. Räknat på samtliga sysselsatta, dvs. även de som arbetar vid registreringsenheterna, så motsvarar det ca 25 tkr i anslag per år och sysselsatt. Mot bakgrund av dessa siffror så är det enkelt att inse vilken sysselsättningseffekt ett ökat anslag till SVAR:s verksamhet skulle betyda, då inte enbart för Västernorrlands län utan i hela landet.

På grund av förändringarna i arbetsmarknadspolitiken har arbetsförmedlingarna nu inte möjlighet att fullgöra ingångna avtal vilket delvis beror på för­ändringar i regelverket, men också beroende på försämrade ekonomiska förutsättningar. Minskat antal i aktivitetsgarantin och en sänkning av lönebidragen medför att långtidsarbetslösa äldre människor och tidigare långtidssjukskrivna ofta med någon form av arbetshandikapp har små möjligheter att finna ett annat jobb. Hos SVAR har många fått meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter och en social gemenskap som ett arbete och en arbetsplats kan ge.

Ett stort problem är hur SVAR:s framtida verksamhet skall finansieras.

Det är angeläget att det tas ett helhetsgrepp om SVAR:s verksamhet som får till stånd en positiv och stabil utveckling.

Stockholm den 7 oktober 2003

Agneta Lundberg (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)