Svensk hästsport

Motion 2001/02:Kr322 av Kenth Högström (s) och Sven Bergström (c)

av Kenth Högström (s) och Sven Bergström (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra trav- och galoppsportens vardagsekonomi.

Motivering

Travsporten är tillsammans med fotboll och ishockey landets största arenaidrott. Tillsammans med galopp- och ridsport är travet en utomordentligt viktig näringsgren i vårt land. Inte minst i norra Sverige. För andra näringsgrenar som jordbruket och transportnäringen betyder hästsporten mycket. Landets 225 000 trav-, galopp- och ridhästar är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla.

Hästsporten sysselsätter mer än 70 000 personer på hel- eller deltidsbasis. Omräknat till årsarbeten sysselsätts 17 000.

Sporten omsätter mer än tre miljarder kronor i form av tävlings- och träningsverksamhet, avel och uppfödning. Indirekt omsätter hästsporten ytterligare en och en halv miljard kronor genom transporter, veterinärer, hovslagare, sadelmakerier m.m., vilket ger många hundratals miljoner, för att inte säga miljardbelopp, till statskassan i form av moms, skatter och avgifter.

Lägg därtill att spelet på hästar omsätter mer än tio miljarder kronor, vilket med dagens spelskatter tillför staten 1,1 miljard.

Svensk travsport har genom skickligt avels- och tränararbete samt med benäget bistånd från det av staten bildade ATG, utvecklats till världsklass. Fullt jämförbar med de riktigt stora travländerna USA, Frankrike och Italien.

Problemet är att vardagsekonomin i trav- och galoppsporten är dålig. Svensk travsport delar ut 635 miljoner kronor i prispengar, vilket kan synas vara en stor summa. Men trots detta är det endast 5 % av alla tävlingshästar som ”går ihop”. Vilket för närvarande leder till ett starkt avtagande intresse för att köpa häst, föda upp häst och träna häst.

Detta leder i sin tur till kvalitetsförsämring i alla led. Tränarna får pressad ekonomi, vilket leder till allt fler missnöjda hästägare och på sikt sämre hästsport.

Med andra ord har staten såsom stor ägare av ATG och innehavare av beskattnings- och lagstiftningsmakten en ordentlig möjlighet att hjälpa travet att åter bli den tillväxtkraft i svensk ekonomi och i svensk jordbruksnäring som den varit fram till slutet av 1990-talet.

I syfte att förbättra travsportens vardagsekonomi kan regeringen å ena sidan överväga krav från travsporten själv, å andra sidan överväga andra metoder därtill.

Stockholm den 3 oktober 2001

Kenth Högström (s)

Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)