Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2007/08:U273 av Mats G Nilsson (m)

av Mats G Nilsson (m)
m1345

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

Motivering

För mindre än 20 år sedan var världen uppdelad i öst och väst där två supermakter stod emot varandra. Vår värld har förändrats och vi lever idag i en annan säkerhetspolitisk verklighet. Kartor har ritats om medan gamla hot har försvunnit och nya hot uppstått. I takt med att den säkerhetspolitiska situationen förändrats har också världens länder förändrat sitt sätt att samarbeta.

The North Atlantic Treaty Organization (Nato) har utvecklats och blivit den organisation där 24 europiska länder tillsammans med USA och Kanada samlats för att samarbeta. På Natos agenda står arbetet för att förhindra trafficking, samarbetet mot terrorhot, gemensamma evakueringsinsatser vid katastrofer, utbildning av officerare i Irak på uppdrag av Iraks regering samt de fredsbevarande operationerna i Afghanistan, Sudan och på Balkan.

Detta är inte det kalla krigets Nato, detta är ett Nato där 10 av de forna öststatsländerna är fullvärdiga medlemmar. Nato försvarar inte halva Europa utan förenar hela i samarbete. Inom organisationen finns utrymme för olika säkerhetspolitiska bedömningar och olika ställningstaganden till internationella militära operationer.

Sverige har ett fördjupat samarbete med flertalet av Natos medlemsländer. 21 länder är medlemmar i EU. Turkiet förhandlar om medlemskap med svenskt stöd. Vi har goda relationer med Island och Norge, med vilka vi har flera handelsavtal, passfrihet och formellt samarbete genom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. USA och Kanada är mycket viktiga handelspartners för Sverige. Vi samarbetar med Natoländerna var dag och vi gör det framgångsrikt.

I realiteten har det förändrade världsläget också gjort att Sverige närmat sig Nato. EU har inte strukturer att agera i fredsbevarande operationer i större skala. Oroligheterna på Balkan är ett tydligt exempel på det. Därför genomför vi idag militära övningar tillsammans och vi medverkar i flera operationer under Natos ledning. Men vi är ändå inte medlemmar och har därmed liten eller ingen möjlighet att påverka deras arbete. Sverige bör därför gå med i Nato för att kunna påverka det arbete vi är så beroende av.

Stockholm den 2 oktober 2007

Mats G Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)