Sveriges militära alliansfrihet

Motion 2007/08:U356 av Urban Ahlin m.fl. (s)

av Urban Ahlin m.fl. (s)
s64010

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett riksdagsbeslut för att slå fast att överenskommelsen om Sveriges militära alliansfrihet fortfarande gäller.

Motivering

I februari 2002 enades fyra av riksdagens partier kring en uppdaterad beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska hållning. Beskrivningen lyder:

Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet.

Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl.

För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till Förenta nationerna. Genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten.

En betryggande försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik. Sverige verkar aktivt för att främja nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen.

Överenskommelsen, bakom vilken stod Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, syftade till att modernisera hur vår militära alliansfrihet beskrivs, inte minst i ljuset av vårt medlemskap i Europeiska unionen. Den har bidragit till att skapa klarhet i en fråga som är central för varje nation – dess säkerhetspolitiska hållning.

Denna klarhet har fördunklats i samband med att statsministern redovisade sin regeringsförklaring den 17 september 2007. I denna nämns inte Sveriges fortsatta militära alliansfrihet. De förklaringar som gavs efteråt är inte ägnade att återställa klarheten.

Mot denna bakgrund vill vi att riksdagen fattar ett beslut som slår fast att fyrpartiöverenskommelsen om militär alliansfrihet som slöts 2002 fortfarande gäller.

Stockholm den 3 oktober 2007

Urban Ahlin (s)

Veronica Palm (s)

Carina Hägg (s)

Kent Härstedt (s)

Kenneth G Forslund (s)

Kerstin Engle (s)

Olle Thorell (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)