Swedec

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C)

av Göran Lindell (C)
C303

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Swedec, dess verksamhet och dess organisation.

Motivering

Swedec är en inom försvaret självständig enhet med uppdrag sedan 2006 års budgetproposition att vara svenskt centrum dit olika aktörer kan vända sig i ammunitions- och minröjningsrelaterade frågor. Enheten är förlagd till Eksjö i nära anslutning till regementet Ing 2. Under de år som gått sedan nuvarande enhet startade upp, har en omfattande kompetens, men också ett omfattande kontaktnät, byggts upp nationellt och internationellt inom Swedec inom ämnesområdet.

I BP 2013 finns förslag om att verksamheten organisatoriskt inordnas Ing 2, med det bärande motivet att det sparar några enstaka administrativa tjänster. Jag vill anföra att det är synnerligen viktigt att ett sådant beslut kombineras med en uppdragsbeskrivning där den roll som en nationellt samordnad kompetensenhet inom sitt ämnesområde tydliggörs och av en grundlig utredning så att inte den föreslagna organisatoriska förändringen försvårar Swedecs uppdrag. Det är mycket viktigt att dessa frågetecken rätas ut innan föreslagen förändring beslutas.

Stockholm den 26 september 2012

Göran Lindell (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)