Swedec

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S)

av Carina Hägg m.fl. (S)
S7079

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec).

Motivering

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) ska läggas ned vid utgången av 2012. Detta kan kontrasteras mot att regeringen så sent som 2006 framhöll att Swedec skulle vara samlingspunkt för Sveriges samlade expertis på ammunitions- och minröjningsrelaterade frågor.

Sverige har genom Swedec unika förutsättningar att kostnadseffektivt samordna merparten av statens samlade ärenden inom den humanitära minröjningen. Detta var också de bärande tankarna bakom inrättandet av Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Swedec har i dag ett högt anseende och en hög kompetens, och organisationen är väl känd i internationella sammanhang. Swedec bidrar med ett omfattande kompetensstöd vid omhändertagande av upphittad oexploderad ammunition. Vidare utbildar man bombtekniker och ammunitionsröjare till polisen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även inom materielområdet stöder Swedec övriga myndigheter och industrin med kravställning, utveckling och tester av ny materiel. Swedec stöder bland annat prov och försök av olika tekniker för ammunitions- och minröjning samt utveckling av testmetoder som i dag har blivit en internationellt accepterad FN-standard.

För att Sverige fortsatt ska vara ett föregångsland inom den humanitära minröjningen och för att bibehålla den kompetens som idag finns på området anser vi att Swedec bör fortleva som egen organisationsenhet.

Stockholm den 4 oktober 2012

Carina Hägg (S)

Thomas Strand (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)