Synskadades studielitteratur

Motion 1996/97:Ub502 av Christina Axelsson (s)

av Christina Axelsson (s)
Staten underlättar på olika sätt för fler personer att påbörja
högskolestudier, bl.a. genom inrättandet av nya
högskoleplatser. Detta medför naturligtvis även  att fler
synskadade kommer att bli antagna till universitet och
högskolor. För att tillförsäkra dessa studerande en
fungerande service har Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
TPB, i sin fördjupade anslagsframställan föreslagit, att
verksamheten med försörjning av funktionshindrade
högskolestuderande med anpassad studielitteratur ges
lagstöd.
Om verksamheten inte ges lagstöd är risken stor att studerande som antas
av högskolor och universitet inte får tillgång till litteratur därför att TPB
saknar tillräckliga resurser. Lektörshjälpen ute vid universitet och högskolor
har också kraftigt skurits ner. Att som enskild student anlita den till allt som
TPB inte har råd att framställa är därför inte något alternativ.
Följden kan bli att studerande antas till utbildningar men sedan får klara sig
utan hela eller delar av kurslitteraturen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om läshandikappade studenters rätt till anpassad kurslitteratur i
högskoleutbildningen.

Stockholm den 4 oktober 1996
Christina Axelsson (s)


Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)