Tågsträckan Uven

Motion 2009/10:T486 av Olle Thorell m.fl. (s)

av Olle Thorell m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för finansiering av tågsträckan Uven.

Motivering

Järnvägstrafiken mellan Uppsala och Norrköping via Heby, Sala, Västerås, Eskilstuna, Flen och Katrineholm benämns Uven. Den fysiska trafiken utförs av SJ på uppdrag av Mälardalstrafik AB som har uppdraget att upphandla denna trafik.

Östra Mellansverige är en funktionell region och beräkningar som gjorts pekar på att mer än 50 procent av landets tillväxt de kommande 10–20 åren kommer att skapas i östra Mellansverige. I och med denna utveckling och när arbetsmarknadsregionerna växer kan man förvänta sig att arbetspendlingen kommer att öka kraftigt åren framöver.

I regionen finns också ett stort antal högskolor, och Uven ger möjlighet för studenterna att ta sig till och från dessa och andra universitet och högskolor i landet.

Uven är en viktig länk till Mälarbanan och Svealandsbanan, och den anknyter till Västra stambanan i Katrineholm för vidare färd mot västra Sverige. I Norrköping ansluter Uventrafiken till Södra stambanan, och i Uppsala har man anknytning till norrgående tåg. Uven har därför en stor betydelse för resenärernas möjlighet att ta sig vidare till det nationella järnvägsnätet.

Rikstrafiken har möjlighet att upphandla transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Hittills har arbetspendling inte ingått i trafikunderlaget, vilket den enligt vår mening borde göra med tanke på de snabbt ökande och allt längre resor som idag görs till och från arbetet.

Rikstrafikens bidrag till Uventrafiken upphörde den 30 juni 2009, trots att Uven i princip uppfyller de kriterier som Rikstrafiken ställt upp. Genom billigare tåg, smartare avgångar m.m. kan sträckan ändå trafikeras vidare.

Det är Rikstrafiken och regeringen, i enlighet med det transportpolitiska målet och inom givna ekonomiska ramar, som närmare bedömer vilken trafik som staten bör upphandla. Vi anser att det är av största vikt att Uventrafiken även i fortsättningen garanteras finansiering genom Rikstrafiken så att länstrafikbolagen inte drabbas av ytterligare kostnader för trafiken som, utöver regional arbetspendling, även utgör en viktig länk i den nationella järnvägstrafiken.

Stockholm den 2 oktober 2009

Olle Thorell (s)

Fredrik Olovsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Sonia Karlsson (s)

Tone Tingsgård (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)