Tillgång till bredband

Motion 2009/10:T469 av Agneta Lundberg (s)

av Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till bredband eller minst ADSL-standard.

Motivering

Den moderna informationstekniken ger helt nya utvecklingsmöjligheter genom att många verksamheter inte längre är geografiskt bundna till vissa orter. En förutsättning för att dessa möjligheter skall kunna tas tillvara är att hela landet får tillgång till den nya tekniken på likvärdiga villkor.

Det är angeläget att även landsbygden har en förutsättning att utvecklas, och den digitala tekniken är en viktig faktor för att denna utveckling ska göras möjlig.

Tack vare den stora satsning som gjorts har närmare 90 % av invånarna i t.ex. Västernorrland tillgång till ADSL/fiberanslutet bredband. Denna utbyggnad måste fortsätta så att alla medborgare får tillgång till uppkoppling av minst ASDL-standard. Detta skulle öka möjligheten att ta tillvara de möjligheter som ligger i utveckling av nya tjänster och ny teknik inom IT-området.

Stockholm den 5 oktober 2009

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)