Tillgång till den digitala tekniken

Motion 2011/12:T362 av Désirée Liljevall (S)

av Désirée Liljevall (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka it-kompetensen i samhället.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av goda datakommunikationer, som är tillgängliga på likvärdiga villkor, över hela landet.

1 Yrkande 1 hänvisat till UbU.

Motivering

Sverige brukar benämnas som en av de främsta it-nationerna i världen, och vi har mycket att vara stolta över. Enligt Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) är det dock 1,5 miljoner vuxna svenskar över 16 år som inte använder internet. Det är inte godtagbart att så många svenskar står kvar på perrongen när det digitala tåget går, utan vare sig biljett eller någon ny avgång i sikte.

De svenskar som inte använder internet finns i alla samhällsklasser, men det är framför allt äldre och personer med låg utbildning, långtidsarbetslösa och andra i svag socioekonomisk ställning som saknar kunskap om hur man använder internet. Institutet visar också att barn till välutbildade föräldrar kommer till skolan väl förberedda för att använda internet, medan många barn till mindre välutbildade föräldrar börjar skolan utan större erfarenheter av internet.

Om man måste kämpa för att få ekonomin att gå ihop varje månad är kostnader för kurser, datorer och bredband lågprioriterade. Om man dessutom saknar kunskapen om internet är det svårt att se möjligheterna och att uppleva behovet av att kunna gå ut på nätet.

Vi måste ta ett ordentligt grepp om den digitala klyftan och låta alla svenskar få möjlighet att ta del av det digitala samhället.

För det första måste det till kraftfulla åtgärder för att stärka it-kompetensen i samhället och ge dem som står utanför en rimlig chans att ta sig in. Särskilda åtgärder bör riktas mot skolan. Det finns knappast andra arbetsplatser där it används för stora delar av arbetet där man skulle acceptera att behöva boka en apparat, gå till ett annat rum eller vänta på sin tur. Jag vill se en modern skola för alla elever. Elevernas tillgång till it är en central del i detta.

För det andra är tillgången till en bra internetanslutning en grundförutsättning för att kunna delta i informationssamhället. Det måste därför finnas goda datakommunikationer, tillgängliga på likvärdiga villkor, över hela landet. När marknaden sviktar måste staten ta ett ansvar och styra utbyggnaden av höghastighetsnät för datakommunikation på ett sådant sätt att hela landet ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Stockholm den 4 oktober 2011

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (2)