Tillgänglig mobil kommunikation i fjällvärlden

Motion 2011/12:T217 av Maria Stenberg (S)

av Maria Stenberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgången till telekommunikationer i fjällvärlden.

Motivering

Tillgången på telekommunikationer, framför allt via mobilnäten, är en allt viktigare del i dagens samhälle. Allt mer service och tjänster erbjuds via mobiltelefoni och datakommunikation. För att alla människor ska ha rätt till samma service blir det ännu mer angeläget att alla delar av Sverige har tillgång till väl fungerande telekommunikationer.

Norrbotten är ett stort län med långa avstånd och därför mycket beroende av hur kommunikationerna fungerar. När det gäller mobiltelefoni finns det fortfarande stora vita fläckar, områden där mobiltelefontjänster inte går att använda alls. Det gäller framför allt fjällregionen. För de fast boende i fjällområdet är en fungerade mobiltelefoni en nödvändighet, när nu det fasta telenätet monterats ned. Mobiltelefonen är också en livförsäkring vid snabba väderförändringar och olyckor, vilket också gäller statens naturbevakare och andra som arbetar inom fjällsäkerhet liksom de tusentals turister som årligen besöker fjällvärlden.

Sverige har ställt kravet på operatörerna att de nya 3G-mobilnäten måste ha en större täckning än tidigare och också nå de glest befolkade delarna av Sverige. Post- och telestyrelsen har ett särskilt uppdrag att se till att man kan utnyttja näten effektivare mellan operatörerna så att ännu fler medborgare får tillgång till dessa. När nu ny teknik utvecklas borde områden med stora vita fläckar vara prioriterade av den utvecklingen.

Stockholm den 21 september 2011

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-27
Yrkanden (1)