med anledning av prop. 2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter

Motion 2007/08:MJ1 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (s)

av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphittade och omhändertagna hundar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skadeståndsrättsliga regler för hundägare.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av katternas status.

Motivering

Att äga en hund eller katt innebär för de flesta människor ökad livskvalitet. Samvaron med husdjur kan rent medicinskt ge ökat välbefinnande, såsom sänkt blodtryck, minskad stress och färre sömnrubbningar. Men att ta hand om djur betyder också att ta på sig ett stort ansvar. Ansvaret riktar sig både mot hunden eller katten – ägaren bör se till att djuret behandlas väl – och mot andra människor – ägaren bör se till att hunden inte skrämmer, skadar eller orsakar problem för omgivningen.

Regeringens proposition om tillsyn över hundar och katter förstärker skyddet mot skador som orsakas av företrädesvis hundar. Vi menar dock att regeringen gör det lätt för sig när den i propositionen lämnar katterna därhän. Många katter far illa på grund av djurets låga status. Vi socialdemokrater vill att regeringen tillsätter en kattutredning.

Omhändertagande av hundar

Reglerna i hittegodslagen föreskriver hur såväl upphittade som omhändertagna hundar ska behandlas. Enligt dagens regler har polisen ansvaret för att hunden tas om hand under tre månader. Ägaren har en månad på sig att hämta sin hund. Vi socialdemokrater instämmer i att tre månader kan tyckas som en lång tid för landets polismyndigheter att hantera bortsprungna hundar, men vi vänder oss mot regeringens förslag om en förkortning till 10 dagar hos polisen och 5 dagar för ägaren att hinna hämta. En sådan radikal nedskärning ser vi som omotiverad.

Det finns fortfarande hundar som är svåra att identifiera, alla är inte märkta med chip eller tatuering. Därtill finns problemet med utländska hundar som tillfälligt befinner sig i landet och kan springa bort. Deras ägare hinner omöjligt hämta sina djur inom 5 dagar. Vi menar att 20 dagars förvaring hos polisen och 10 dagars hämtningstid är mer rimligt. Dessa tidsramar bör vara norm för omhändertagna hundar och för jakthundar som upphittas av jakträttsinnehavare.

Skadeståndsansvar

Regeringen föreslår att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare även om ägaren eller innehavaren inte har vållat skadan. (Undantag ges för polisman, försvarsmaktspersonal eller vaktpost som använder hund i tjänsten.) Förslaget innebär att den civila hundägaren har ett strikt skadeståndsansvar.

Vi socialdemokrater vill att regeringen undersöker konsekvenserna av en lagändring där de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna också gäller för hundägare.

Katter

Många djurorganisationer har uppmärksammat att katters låga status ofta innebär ett lidande för djuren. De vårdas inte på samma sätt som hundar och de överges ofta. Regeringens proposition om tillsyn av hundar och katter är ett utmärkt tillfälle att se över problemen, även vad gäller katterna. Tyvärr är regeringen ointresserad av ett helhetsgrepp i frågan och gör en trist bedömning: Det finns inte tillräckligt starka skäl för att införa bestämmelser om märkning och registrering av katter.

Vi socialdemokrater vill att regeringen bättre uppmärksammar problemet med övergivna och förvildade katter. Vi förordar en kattutredning som kan bidra med bättre kunskap och ytterligare argument i frågan och i slutändan även öka katternas status i det svenska samhället.

Stockholm den 19 september 2007

Helén Pettersson i Umeå (s)

Bo Bernhardsson (s)

Aleksander Gabelic (s)

Lena Hallengren (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Carina Ohlsson (s)

Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-20 Bordläggning: 2007-09-25 Hänvisning: 2007-09-26
Yrkanden (6)