Tillsynen av djurskyddet

Motion 2012/13:MJ213 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsynen av djurskyddet.

Motivering

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att bedriva ett ansvarsfullt och kontinuerligt djurskydd genom återkommande kontroller och tillsyn. Grundtanken var att alla djur skulle må bra och ha en god hälsa, vilket ställer krav på den miljö som djuren vistas i. Denna kontroll och tillsyn fungerade bättre när kommunerna hade ansvaret.

Sverige har bra lagar för djurskydd men det är uppenbart att bristande resurser till inspektion hindrar att de efterföljs. Vid upprepade tillfällen har personal vid länsstyrelser uttalat sig om sin frustration över att inte kunna göra tillräckliga inspektioner, inte ens i misstänkta fall av vanvård.

Detta är en ohållbar situation som är genant för Sverige. Vi har stiftat lagar till skydd för våra djur och vi kritiserar andra länder för brister i djurhållning, till exempel vid djurtransporter. Likväl uppmärksammas gång på gång grava fall av vanvård här i Sverige. Det kan inte fortgå och det är därför nödvändigt att länsstyrelserna får tillräckliga resurser för att kunna sköta sin inspektionsplikt.

Tillsynen minskade drastiskt när länsstyrelserna tog över ansvaret från kommunerna. Det beror på att de fick mindre resurser än vad kommunerna avsatte för kontroll och tillsyn av djurskyddet. Det fysiska avståndet mellan myndigheten och lantbruket har ökat samtidigt som de arbetsrelaterade kontakterna har minskat, vilket gör att det idag krävs mer tid och resurser för att utföra kontrollerna. I brist på resurser har spontana och oanmälda besök blivit svårare att genomföra och den lokala kännedomen om förhållandena i olika djurbestånd riskerar att försvinna.

Även i fråga om djurtransporter sker det för få kontroller.

Tyvärr är det djur som kommer att få lida av bristerna i kontroll och tillsyn. Utvecklingen måste stoppas om vi inte ska få se fler svåra fall av misskötta djur i framtiden. Regeringen bör ta initiativ till att se över tillsynen och kontrollen samt frågan om ansvaret för tillsyn och kontroll.

Stockholm den 20 september 2012

Jörgen Hellman (S)

Christina Oskarsson (S)

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-27
Yrkanden (1)