Trafikdödade renar

Motion 1993/94:T418 av Olle Lindström (m)

av Olle Lindström (m)
Renmassakern på väg och järnväg i Norrbotten måste
hejdas. Vi kan inte längre bara se på. Människor dödas,
skadas och invalidiseras för livet. Flera tusen renar dödas
årligen. Samhället och enskilda drabbas av stora kostnader.
Statistiken visar, med några få undantag, att antalet
biloch tågdödade renar ökar för varje år. Innevarande
vinter har -- på grund av onormal snömängd -- rekordartad
rapportering skett.
Sedan 1986 har fler än 25 000 renar dödats av bil och tåg
i Norrbottens län. Totalt åsamkas samhället och enskilda
oersättliga förluster i form av dödade, skadade och kanske
för livet invalidiserade människor. Kostnaderna beräknas
till 25--30 miljoner kronor årligen bara i Norrbottens län.
Den nuvarande situationen är oacceptabel såväl för
samer, bilförare som tågpersonal. Tågpersonalen tvingas
ofta agera nödslaktare av ren efter renpåkörningar, en
uppgift som hos många skapar psykisk press och otrivsel.
För att komma till rätta med alla olyckor behövs snara
åtgärder. Vi kan inte längre bara ruska av oss känslorna av
obehag. Det är hög tid efter alla år att satsa på ett helt
batteri av åtgärder för att försöka komma till rätta med
problemen:Fler fasta renstängsel efter malmbanan.
Mobila stängsel efter malmbanan och vägarna -- i första
hand upp mot malmfälten.Saltningen på vägarna
stoppas.Saltet i sanden på vägarna byts ut mot
ersättningsmedel.Informationskampanjer till
allmänheten och broschyrer till samtliga bilförare
genomförs.Tillfälliga hastighetsnedsättningar införs
inom begränsade avsnitt av de mest renfrekventa
vägarna.Ett närmare samarbete inleds med rennäringens
folk.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om åtgärder för att komma till rätta
med bil- och tågpåkörningar av ren.

Stockholm den 24 januari 1994

Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)