Trafiklagar

Motion 1993/94:T212 av Lennart Fremling (fp)

av Lennart Fremling (fp)
För att underlätta byggandet av nya järnvägar har
diskuterats behovet av att skapa tydliga regler i en särskild
banlag efter modell av väglagen. På grund av brister i
väglagen visade sig detta arbete inte vara så enkelt.
Emellertid behövs ändå regler som gör att byggandet av nya
järnvägar inte onödigtvis drar ut på tiden. Därför bör en
banlag skapas.
I samband med skapandet av en banlag bör en
genomgripande revidering av väglagen genomföras så att
den blir anpassad till dagens krav.
I modern lagstiftning skiljer man på lagar som beslutas
av riksdagen och förordningar som beslutas av regeringen.
Fortfarande finns en del äldre bestämmelser där man samlat
regler som beslutats av riksdag eller regering i en
kungörelse som täcker ett ämnesområde.
Ett exempel på detta är fordonskungörelsen från år
1972. När denna kungörelse ändras -- vilket sker ganska
ofta -- råder en viss osäkerhet om vilket mandat regeringen
har att fatta beslut och när det behövs ett riksdagsbeslut.
För att skapa klarhet om detta bör fordonslagstiftningen
delas upp i en fordonslag och en fordonsförordning. Därvid
kan också övervägas om inte en smärre del av det som anges
i nuvarande fordonskungörelse lämpligen kunde beslutas av
föreskrivande myndighet.
Behovet av en modernisering av fordonskungörelsen gör
sig alltmer gällande eftersom det internationella samarbetet
blir allt viktigare. Arbetet inom ECE (Förenta Nationernas
Ekonomiska kommission för Europa) är väl etablerat sedan
slutet av 1950-talet. Genom EES-avtalet kan Sverige i viss
mån redan nu dra nytta av det pågående arbetet inom EU.
Dessutom påverkas vi av olika internationella
konventioner. Allt detta tillsammantaget gör det angeläget
att modernisera och samordna regelsystemet inom
fordonsområdet.
Om ett arbete med revidering av fordonslagstiftningen
påbörjas nu, behöver det inte bedrivas med stor
skyndsamhet, utan man kan ta tid på sig för att få en väl
förankrad struktur på regelsystemet. Arbetet bör dessutom
omfatta en eventuell samtidig revidering av närbesläktade
regler, t ex vägtrafikkungörelsen, terrängtrafikkungörelsen,
bilregisterkungörelsen och bilavgasreglerna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en särskild banlag,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en genomgripande
revidering av väglagen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en uppdelning av
fordonskungörelsen i en fordonslag och en
fordonsförordning.

Stockholm den 24 januari 1994

Lennart Fremling (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)