Trafikpolitiken

Motion 1993/94:T224 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Sammanfattning

I motionen redovisar vi vår syn på utvecklingen av
kommunikationerna i vårt land. Vi föreslår att en nationell
plan för kommunikationerna skall utarbetas liksom en
strategi för ett miljöanpassat trafiksystem. Vi föreslår också
ett antal åtgärder inom de olika trafikslagen för att minska
trafikens miljöpåverkan.

Vi föreslår en ökning av anslagen till drift och
vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar med
sammantaget 4 600 miljoner kronor. Detta skapar också
nödvändiga och värdefulla arbetstillfällen.

Vi vill därtill ge Luftfartsverket och SJ möjligheter att
öka sina investeringar.

Inledning

Ordet kommunikation betyder förbindelse, samfärdsel,
kontakt mellan människor, överföring av information. För
att vi skall få ett väl fungerande samhälle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (62)