Trafiksäkerhet

Motion 2012/13:T342 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta trafiksäkerhet.

Motivering

Trafiksäkerhet är en av de viktigaste delarna av en fungerande och pålitlig infrastruktur. Sedan 1997 finns en nollvision om antalet döda i svensk trafik som 2009 förstärktes med ett etappmål. Enligt etappmålet ska antalet dödade halveras mellan åren 2007 och 2020 och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. Det långsiktiga övergripande målet med allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige är dock att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

Inom vägtrafiken finns den största förbättringspotentialen vad gäller säkerhet i att se till att hastighetsbegränsningar efterföljs. Eftersom säkraste möjliga hastighet beror av vägens utformning och trafikbelastning bör varje vägs specifika förhållanden tas hänsyn till vid beslut om hastighetsbegränsningar. Andra viktiga åtgärder vad gäller förbättring av den allmänna säkerheten på befintliga vägar kan handla om att uppföra mitträcken, bygga ut med fler körfält, förbättra sikt eller att bygga bort plankorsningar.

Vid sidan av det aktiva trafiksäkerhetsarbete som bedrivs inom ramen för befintliga vägar bör trafiksäkerhet också vara en av de viktigaste utgångspunkterna vid planering och projektering av nya vägprojekt. Med nollvisionen i åtanke bör trafiksäkerhet vara ett tungt vägande skäl vid beslut om vilka vägar som ska byggas ut och hur nya vägar ska utformas. Det skulle stärka förutsättningarna för att nå etappmålet till 2020 och det slutgiltiga trafiksäkerhetsmålet om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Stockholm den 4 oktober 2012

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)