Trängselskatt och utsläppsmängder

Motion 2009/10:Sk500 av Olle Thorell (s)

av Olle Thorell (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över trängselskatten för att få bättre koppling mellan skatt, bilstorlek och utsläppsmängder.

Motivering

Med stigande bränslepriser har de flesta blivit mer medvetna om förbrukningen av drivmedel samt storleken på koldioxidutsläppen. Om priset på drivmedel förblir högt kommer kanske folk att bli försiktigare i valet av stora och tunga bilar, vilket vore välgörande för miljön. Men det är inte säkert att de som har råd med en stadsjeep är så särskilt priskänsliga. För jeepar som går på etanol har man fram till årsskiftet sluppit betala trängselskatt i Stockholm eftersom de räknades som miljöbilar enligt trängselskattebestämmelserna. Det var helt feltänkt.

Under hösten 2008 har riksdagen antagit en lagändring vilken innebär att miljöbilsundantaget från trängselskatt upphörde att gälla den 1 januari 2009 i stället för den 1 augusti 2012. En förändring som visserligen innebär att alla bilar nu behandlas lika. Men att ta bort miljöincitamenten känns väldigt omodernt. Av miljöskäl måste vi i stället koppla trängselskatterna till utsläppsmängderna.

I London chockhöjde man den 27 oktober 2008 trängselavgifterna för stadsjeepar för att skapa en bättre miljö i London. Den som kör en stadsjeep i London får betala 316 kronor – om dagen.

Jag vet inte om vi behöver vara lika drastiska i Stockholm, men tveklöst behöver vi göra något.

En översyn bör göras med målet att få fram en modell där vi får en trängselskatt som har en tydlig koppling till föroreningsmängden.

Stockholm den 23 september 2009

Olle Thorell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)