Transport av jordbruksprodukter

Motion 1998/99:N295 av Åke Sandström (c)

av Åke Sandström (c)
Ett viktigt inslag i den regionalpolitiska ersättningen till
jordbruket i norra Sverige är intransportersättningen av
jordbruksprodukter. Idag utgår en intransportersättning på
mjölk som varierar mellan 3,0 och 4,3 öre per kg mjölk i de
olika prisområdena.
Före Sveriges medlemskap i EU  fanns det också en intransportersättning
på kött samt en ersättning till äggpackerier för intransport av ägg.
Kostnaderna för att transportera mjölk från producenter till mejerier
varierar kraftigt - det finns transportlinjer där kostnaden ligger på 54 öre per
kg mjölk. Eftersom det idag inte finns några stopp- eller hämtningsavgifter i
norra Sverige på mjölkområdet betyder det att mjölkleverantörerna
solidariskt får ta kostnader för intransport av mjölk från dem som bor längre
bort och inom glesa områden.
Kostnaderna för intransporterna till slakterierna visar på samma
utveckling. Merkostnaderna uppgår till mellan 60 öre och upp till 1 kr per kg.
Ett ökat intransportstöd är en viktig signal till lantbruksföretagen och
skulle leda till en ökad stabilitet, framtidstro och därmed en ökad investe-
ringsvilja.
I samband med omstruktureringen av EU:s jordbrukspolitik, Agenda 2000,
kommer med stor sannolikhet de regionalpolitiska ersättningarna att för-
ändras. Men det går inte att vänta på dessa förändringar utan åtgärder
behöver vidtas nu för att lösa dessa frågor under övergångsperioden till år
2001 då konsekvenserna av Agenda 2000 kommer.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av intransportersättning av jordbruksprodukter.

Stockholm den 28 oktober 1998
Åke Sandström (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)