Transportstyrelsens tillsynsavgift för trafikskolor

Motion 2011/12:T326 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Transportstyrelsens tillsynsavgifter för trafikskolor.

Motivering

Svenska trafikskolor är ofta småföretag med ett fåtal anställda och många är därtill verksamma utanför tätort. Det är inte sällan nödvändigt för trafikskolorna att erbjuda många olika körkortsbehörigheter för att bibehålla en tillräckligt stor kundbas.

Vid årsskiftet införde Transportstyrelsen en avgiftsbaserad tillsyn av trafikskolorna. Nivån på Transportstyrelsens tillsynsavgifter är orimligt hög och avgiftssystemet tar inte tillräcklig hänsyn till företagens storlek och läge. Med de nya årliga tillsynsavgifterna för varje körkortsbehörighet har små trafikskolor i glesbygd tvingats skära ner på sin utbildningsbredd och valt bort behörigheter med färre elever då alternativet varit en kraftig höjning av priserna. Servicen för körkortstagare, främst i glesbygd, har försämrats.

Etablerade kvalitetssystem belönar sina användare genom högre effektivitet, nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Transportstyrelsens system skapar däremot inte motivation för den enskilda trafikskolan, när alla skolor beläggs med avgifter efter samma mall oavsett resultat och eget kvalitetssystem. Det har lett till att det har blivit dyrare att ta körkort och att viktiga arbetstillfällen på mindre orter riskerar att slås ut.

Regeringen bör överväga att se över möjligheten att införa ett rättvisare avgiftssystem där tillsynskostnaden fördelas på samtliga körkortsbehörigheter, tillsammans med egenkontroller och regelbundna internrevisioner. Det skulle kunna ersätta stora delar av tillsynen och bli mer kostnadseffektivt för alla inblandade, vilket i slutändan skulle gagna den det bör – körkortstagaren.

Stockholm den 29 september 2011

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)