Treterminssystem på högskolor och universitet

Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommarmånaderna kan leda till problem för många studenter i vårt land. Det gäller att hitta ett sommarjobb eller ta några sommarkurser i något som man är intresserad av. Oftast finns det inte något att välja på som ingår eller är ett viktigt komplement till det program på universitetet som eleven studerar. Samtidigt finns det många studerande som vill bli färdiga med sina studier snabbare. En lösning på detta är att införa ett treterminssystem på Sveriges högskolor och universitet.

Utbudet av sommarkurser bör ses över av lärosätena eftersom sommarkurser bör både vara av allmän karaktär för studenter som vill bredda sin bildning och vara kurser som studenter kan tillgodogöra sig i sin utbildning. Självfallet bör dock inte resurser som fördelas till sommarutbildning inverka negativt på grundutbildningens kvalitet.

En tredje termin på läsåret skulle tillgodose studenternas behov av sysselsättning under sommarmånaderna samtidigt som problemet med att få ekonomin gå ihop under dessa månader skulle lösas. Ett studiemedelssystem som endast erbjuder studenter försörjning under 75 procent av året är inte tillfredsställande för de studenter som saknar alternativa försörjningsmöjligheter under sommarmånaderna.

Ett för studenterna frivilligt treterminssystem skulle medföra att studenter som önskar så kan ägna sig åt sina studier på heltid, och samtidigt slutföra sin utbildning på kortare tid. Däremot finns det ju andra studenter som vill ha möjlighet till arbetslivsanknytning och ett behövligt uppehåll från studierna, det är därför frivillighet är viktigt.

En översyn av möjligheterna av införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet bör göras. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sanne Lennström (S)

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)