Trygghet i vardagslivet

Motion 2004/05:So477 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trygghet i vardagslivet och om att pröva nya lösningar för att klara äldreomsorgen nu och i framtiden.

Motivering

Alla som inte klarar sig själva har rätt att få hjälp i hemmet och alla som inte kan bo kvar hemma ska fåäldrebostad. Finns dessa rättigheter i praktiken?

Socialstyrelsen har under året i en rapport pekat på en oroväckande snabb minskning av platser i äldreboendet. Rapporten innehåller stor oro för hur samhället ska klara omsorgen om äldre framöver och pekar också på huruvida äldres rätt till vård och omsorg fungerar i praktiken.

I många kommuner läggs särskilda boendeformer för äldre ned och den logiska konsekvensen blir att trycket på hjälp från kommunal hemtjänst och från anhöriga (läs döttrar) ökar snabbt.

Kommunernas resurser för detta finns på de flesta håll inte. Det saknas både pengar och personal för att klara det växande behovet.

Många anhöriga kan vittna om att det redan nu sker neddragningar i hemtjänsten för hjälp med städning, duschning och matlagning.

Kommunerna drar också ner på den sociala samvaron. Dagcenter avvecklas på många håll.

Man kan lätt konstatera att hemtjänstens gamla hörnpelare, städning, matlagning och inköp, inte längre är självklara delar av kommunernas äldreomsorg.

För att möta de snabbt växande behoven av hushållstjänster måste nya alternativ prövas.

En lösning kan vara den modell som Kommunalarbetareförbundet prövade i Örebro för några år sedan där alla över 80 år fick rätt till några timmar hushållstjänster per månad till subventionerat pris. Det underlättade för alla parter. De flesta gamla hade råd att köpa tjänsterna, situationen för anhöriga underlättades, minskning av den kommunala administrationen och de allra mest behövande kunde prioriteras av kommunens hemtjänst.

Försöket visar att rabatterade hushållstjänster, där kommunerna och den enskilde delar på kostnaden, är en effektiv åtgärd som också kan spara pengar för samhället. Förslaget öppnar också för alternativ där kooperativa och andra företag med hushållstjänster utvecklas. Det kan vara bostadsföretag som redan har en förvaltningsverksamhet i bostadsområden. Det kan också vara småföretagare som etablerar sig lokalt eller lokala kooperativ som bildas för att tillgodose behovet av hemnära tjänster.

För några år sedan föreslog LO-ekonom Dan Andersson i en statlig utredning att alla ålderspensionärer skulle erbjudas ett konto hos försäkringskassan där man kan köpa upp till 100 timmar subventionerad hemtjänst per år finansierat genom en obligatorisk hemtjänstförsäkring på en procent av pensionsinkomsterna samt genom ett slopande av arbetsgivaravgifterna på hemtjänst.

Förslagen ovan visar att en förändring är möjlig. Politiken måste inriktas på att hitta praktiska lösningar på människors vardagsproblem och utveckla nya lösningar för äldreomsorgen nu och framöver.

Stockholm den 28 september 2004

Anne Ludvigsson (s)

Eva Arvidsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Carina Ohlsson (s)

Marie Nordén (s)

Inger Nordlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)