Tullverkets befogenheter att stoppa stöldgods

Motion 2017/18:2733 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Tullverket befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns ett växande problem med internationella stöldligor som verkar i Sverige. Denna form av gränsöverskridande brottslighet är relativt svår att stoppa enligt polisen och kräver ofta en ökad samverkan mellan en rad brottsbekämpande myndigheter.

Enligt polisen bedöms närmare 50 procent av lägenhetsinbrotten i Sverige genomföras av sådana ligor. Ligorna stjäl ofta båtmotorer, entreprenadmaskiner och traktorer som sedan transporteras utomlands och säljs vidare genom distribution inom kriminella nätverk.

Kraftiga tullinsatser vid större gränsövergångar skulle därför kunna stävja en stor del av denna brottslighet genom att försvåra förutsättningarna för att transportera ut stöldgodset. I dag saknar dock Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods, vilket bör ses över.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)