Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Tullverket utökade befogenheter för att stävja smuggling av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år försvinner stora mängder stöldgods från Sverige till andra länder. Stölderna och utförseln av till exempel båtmotorer har ökat lavinartat de senaste två åren. Var femte ny båtmotor stjäls inom två år och sedan 2015 har stölderna ökat med 57 procent i Sverige. Sammantaget för enbart båtmotorer handlar det om summor runt 200 miljoner kronor. 70 procent av motorerna förs ut ur landet, ofta via våra svenska hamnar till Baltikum, enligt polisen och Larmtjänst AB. Det handlar dock inte bara om båtmotorer, utan alltifrån borrmaskiner till stora entreprenadmaskiner stjäls i Sverige och smugglas ut ur landet.

I dag är det inte förbjudet att föra ut stöldgods ur landet. Tullverket har inte befogenhet att leta efter stöldgods eller att kvarhålla personer misstänkta för smuggling. Vid ett flertal tillfällen har Tullverkets personal tvingats släppa igenom misstänkt stöldgods på grund av att polisen inte haft möjlighet att komma till platsen. Detta eftersom Tullverkets personal saknar de juridiska befogenheterna att beslagta stöldgodset eller frihetsberöva den misstänkta personen i väntan på att polisen ankommer.

Bara ett begränsat antal varor har anmälningsplikt vid gränspassage till och från Sverige. Det handlar om

 1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
 2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64)
 3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67)
 4. injektionssprutor och kanyler
 5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
 6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande
 7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950)
 8. hundar och katter för annat ändamål än handel
 9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581) och 19 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 10.  nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler
 11.  andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda
 12.  barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
 13.  varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 14.  varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
 15.  sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 16.  explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (2017:626).

Däremot har Tullverket alltså inte rätt att söka efter stöldgods som lämnar Sverige.

För att förhindra smugglingen är det viktigt att se över möjligheterna som Tullverket har att stoppa stöldgods vid Sveriges gränser. Genom att ge Tullverket befogenhet att genomföra kontroller i syfte att återfinna stöldgods torde vi försvåra avsättning. Vi skulle sannolikt också klara upp fler mängdbrott som rör mindre exklusiva varor i landet. Utredningen av eventuell uppdagad brottslig verksamhet måste sedan ligga kvar hos polisen – även om det landar som ett brott mot en anmälningsplikt enligt en ny punkt i befogenhetslagen. Tullen borde därför få utökade befogenheter att söka efter stöldgods i samband med gränspassage.

Suzanne Svensson (S)

Peter Jeppsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)