Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast den 1 juli 2018 införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser samt om att införa en motsvarande möjlighet för Tullverket att hålla kvar kurirförsändelser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Tullverket har sedan en tid tillbaka befogenhet att kontrollera och genom så kallad postspärr hålla kvar postförsändelser (sådana som distribueras av en regelbunden postverksamhet), som kan antas innehålla narkotika. I de förändringar som regeringen gjort i tullagen (2016:253) och som trädde ikraft 1 maj 2016 införde regeringen en möjlighet för Tullverket att kontrollera kurirförsändelser (sådana som distribueras efter behov av transportföretag) på samma sätt som postförsändelser.

Regeringen föreslog däremot inte att Tullverket skulle få möjlighet att genom postspärr hålla kvar kurirförsändelser på samma sätt som postförsändelser, utan menade att frågan bör utredas vidare. Tullverket självt uttryckte i remissvar till regeringen inför de senaste ändringarna i tullagen att det är angeläget att Tullverket får möjlighet att genom postspärr kvarhålla även kurirförsändelser och förordade i sitt yttrande att detta borde tagits med i befintlig utredning.

En postförsändelse får hållas kvar vid ett visst postkontor genom postspärr endast om den kan antas innehålla narkotika, inte vid någon annan typ av smuggelgods. Kvarhållande behövs för att beslag av godset ska kunna ske. Möjlighet att hålla kvar postförsändelser finns således inte för det fall postförsändelsen antas innehålla andra illegala varor, såsom vapen. Smugglas varorna via ett transportföretag i stället för den vanliga regelbundna postverksamheten har inte Tullverket någon möjlighet att hålla kvar sådana försändelser.

Användningen av kurirförsändelser vid smuggling av skjutvapen och andra vapen ökar. Beslagsstatistiken visar att dubbelt så många skjutvapen beslagtogs i kurirför­sändelser jämfört med postförsändelser under 2014. Samtidigt har Tullverket inte möjlighet att stoppa post- och kurirförsändelser med andra illegala varor än narkotika.

Sverige har en höjd säkerhetsnivå i landet och omvärldssituationen är förändrad och försämrad. Terrordåd äger rum allt oftare och vapenregleringen debatteras intensivt. Att motverka smuggling av illegala vapen borde stå högt på prioriteringslistan. Riksdagen gav i mars 2016 regeringen i uppdrag att se över möjligheten att utöka Tullverkets befogenhet att besluta om postspärrar för postförsändelser samt att införa samma möjlighet för försändelser förmedlade av kurirföretag.

Det är bekymmersamt att regeringen fortfarande inte har hörsammat riksdagens önskan och återkommit med sin översyn till riksdagen. Det enda regeringen meddelat är att det pågår en dialog med Tullverket och att behovet av åtgärder analyseras. Vi vet att Tullverket vill ha denna möjlighet, det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte slutfört sitt uppdrag.

Regeringen bör snarast, men senast den 1 juli 2018, se till att Tullverket får befogen­het att hålla kvar även kurirförsändelser, samt utöka befogenheten gällande både post- och kurirförsändelser till att omfatta försändelser som antas innehålla även andra illegala varor, såsom illegala vapen, utöver narkotika.

Per Åsling (C)

Maria Malmer Stenergard (M)

Mathias Sundin (L)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)