Tv, film och teater – också för människor med hörselnedsättning

Motion 2007/08:Kr341 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp)

av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp)
fp1509

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler textade program i SVT.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhället bör stödja de hörselskadade till ett tillgängligare kulturliv med mer textning av film på bio, dvd-filmer och teater.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att programföretagens målsättningar och redovisningar vad gäller antalet textade program tydligt anges för att kunna utvärdera framsteg under nästa tillståndsperiod.

Motivering

Krav på en ökad andel textade tv-program har förts fram under lång tid. Sverige har nu en kulturminister som har god förståelse och känsla för vikten av denna fråga, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en förbättring på området.

För många människor i samhället betyder textade tv-program oerhört mycket. Man beräknar att det i dag finns ca 600 000 personer som har en sådan hörselnedsättning att de behöver textade tv-program för att säkert uppfatta vad som sägs i tv. Andelen hörselskadade ökar och då även i de yngre åldrarna. Hörselnedsättning kan inte längre betraktas som ålderskrämpa utan kan ses som ett folkhälsoproblem som berör alla generationer.

Vi har också många invandrare med stort behov av att ta till sig det nya språket så snabbt som möjligt. Många invandrare efterfrågar fler textade tv-program eftersom de upplever att det underlättar språkstudierna och inlärningen av det svenska språket.

Sveriges Television

Televisionen i Sverige lyder under radio- och TV-lagen (1996:844). I dess 3 kap. uttrycks bl.a. att sändningarna ska vara utformade så att de blir tillgängliga för funktionshindrade. Sändningstillstånd meddelas av regeringen. På Sveriges Television, SVT, skiljer man mellan begreppen översättning och textning. Översättning förstås som översättningen av ett utländskt språk till svenska, och textning som textning av tal till textremsa. Policyn för översättning är att allt utländskt språk översätts till svenska.

För personer med hörselnedsättningar är textade tv-program av oerhört stort värde för att möjliggöra en delaktighet i det svenska samhället, varför vi anser det angeläget att utöka andelen textade tv-program. Vi anser också att det är viktigt att samhället stöder de hörselskadade till ett tillgängligare kulturliv med mer textning också av film på bio, dvd-filmer och teater. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Textning

År 2000 beslutade riksdagen att SVT måste öka sin andel textade, förstagångssända, svenskproducerade program från ca 30 % till minst 50 % senast år 2005. I budgetpropositionen för år 2005 föreslog emellertid regeringen att tillståndsperioden skulle förlängas t.o.m. utgången av år 2006. Nu, 2007, är SVT upp i 65 %, vilket är positivt, men arbetet måste fortgå. Public service-bolagen i Storbritannien textar i dagsläget 80 % av sitt grundutbud, Irland 70 % och Nederländerna 53 %.

Regeringen bör informera om den har för avsikt att för nästa tillståndsperiod höja nivån för målen, något som vi skulle välkomna. För att kunna utvärdera framsteg under nästa tillståndsperiod är det viktigt att programföretagens målsättningar och redovisningar vad gäller antalet textade program anges tydligt och lätt mätbart. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

En brist under innevarande tillståndsperiod är att regionala program inte textas alls. Vad som textas ska vara ett representativt urval av utbudet i såväl regionala som nationella sändningar, och när ett program textas ska det anmälas i tv-tablån.

Stockholm den 1 oktober 2007

Anita Brodén (fp)

Agneta Berliner (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (3)