Tv-licensavgift för äldre i gruppboenden

Motion 2005/06:Kr303 av Maria Larsson (kd)

av Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att vidta åtgärder för att klargöra att äldre personer i gruppboenden inte skall betala tv-licens.

Motivering

På ett äldreboende i Skillingaryd fick de boende varsin enskild räkning från Radiotjänst, detta trots att man hade betalt grupp-tv-avgift för vårdinrättningen. Det innebär att antalet tv-apparater i boendet anmälts och en gemensam tv-licens betalats. Efter besök från kontrollant från Radiotjänst, som läste ordet servicehus på en skylt sändes separata räkningar till samtliga 61 boende. Dessa bad att få beslutet omprövat hos Radiotjänst efter att ha förklarat situationen. Det avslogs. Länsrätten ansåg att de 61 äldre inte skulle betala, då de ju hade vårdpersonal dygnet runt och således inte hade eget boende. Enligt lagen om tv-avgift betalas en enda avgift för samtliga tv-mottagare som finns inom samma sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av liknande slag, skriver länsrätten.

Här kunde det hela rimligen ha slutat, men Radiotjänst överklagade domen till kammarrätten, hävdande att boendet är registrerat som servicehus, och därmed inte omfattas av det undantag som sjukhus och vårdanstalter innehar, nämligen att en enda tv-avgift betalas för samtliga tv-mottagare som finns inom samma sjukhus. Kulturminister Leif Pagrotsky har tidigare uppmärksammat att det finns gränsdragningsproblem vid tillämpning av undantaget, bland annat svårighet som uppkommer därför att olika kommuner använder samma begrepp för olika boendeformer.

Självklart behöver riktlinjerna och undantagen göras enhetliga för Radiotjänst, så att inte kommuners varierande verbala definitioner av boende för äldre avgör om de ska tvingas betala tv-licens eller ej.

Stockholm den 27 september 2005

Maria Larsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)