Tv-sändningar från grannländernas public service-kanaler

Motion 2005/06:Kr396 av Leif Jakobsson (s)

av Leif Jakobsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att vid digitaliseringen av televisionen arbeta för att det skall vara möjligt att följa grannländernas public service-sändningar i gränsregionerna och pröva frågan om vidaresändningsplikt för dessa i gränsregionerna.

Motivering

Tv-verksamheten genomgår och kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Det stora tekniksprånget genom digitaliseringen skapar nya och bättre förutsättningar för televisionen. Delar av vårt land är gränsregioner till andra nordiska länder där ekonomi, arbetsmarknad, kultur och annat samhällsliv alltmer integreras. Det är en positiv utveckling, att överbrygga nationsgränser ger högre tillväxt, fler valmöjligheter och rikare liv. En viktig faktor i integrationen är möjligheten att kunna följa varandras public service-sändningar. I Öresundsregionen har ett samarbete inletts som syftar till att ytterligare underlätta för befolkningen att kunna ta del av nyheter, samhällsliv och kultur på bägge sidor sundet. Denna integration är lovvärd och bör utvecklas.

I sammanhanget kan man känna viss oro för att dessa unika möjligheter i dag – att följa varandras tv-sändningar – kan komma i kläm när digitaliseringen genomförs endast med ett nationellt perspektiv. I propositionen om vidaresändningsplikt skriver regeringen att antalet kanaler med vidaresändningsplikt kan komma att behöva utökas i framtiden.

Frågan om möjligheten att även framdeles kunna se grannländernas tv-sändningar via digitalt marknät i gränsregionerna såsom man i dag kan via det analoga marknätet går inte att besvara tydligt i dag, men den nuvarande överspillningseffekten lär minska med ett digitalt marknät såvida man inte medvetet riktar sändningarna till gränsregionerna. I det sammanhanget vill jag väcka frågan om att grannländernas public service-kanaler skulle kunna inrymmas i vidaresändningsplikten i gränsregionerna.

Teknikskiftet sker efter olika tidtabeller i Norden, men det borde vara möjligt att träffa överenskommelser mellan länderna som antingen gör det möjligt att sända digitalt markbundet in i respektive gränsregion eller att upplåta plats i respektive lands vidaresändningspliktiga utbud.

Stockholm den 28 september 2005

Leif Jakobsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)