Umgängesrätt med barnbarn

Motion 2006/07:C208 av Lars Elinderson (m)

av Lars Elinderson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 6 kap. 15 a § föräldrabalken, så att mor- och farföräldrar kan väcka talan i domstol om rätt till umgänge med avlidna barns barn i de fall barnens vårdnadshavare motsätter sig det umgänge som begärts.

Motivering

En förälder som inte är vårdnadshavare kan väcka talan om umgänge med barnet i en domstol. Om umgänge begärs av någon annan än förälder, t.ex. far- eller morföräldrar, får dessa inte väcka talan om umgänget i domstol. Sådan talan får endas väckas av socialnämnden i barnets/barnens hemkommun.

Om ena föräldern avlidit kan detta leda till att barnets kontakt med den avlidnes föräldrar – barnets mor- eller farföräldrar – bryts. Mor- eller farföräldrarna har ingen självständig rätt till umgänge med barnbarnet, utan blir helt beroende av den andra förälderns goda vilja.

Jag anser att mor- och farföräldrar skall ha en lagstadgad rätt att på egen hand väcka talan i domstol om umgänge med sitt avlidna barns barn, om barnens vårdnadshavare motsätter sig det umgänge som begärs.

Stockholm den 25 oktober 2006

Lars Elinderson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)