Underlätta och förenkla skatteregler och generationsväxling genom förändring av 3:12-reglerna

Motion 2016/17:3270 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i översynen av de nuvarande 3:12-reglerna särskilt ta i beaktande att hinder för ägarskiften med överlåtelse till närstående inom familjeägda företag bör tas bort och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i översynen av de nuvarande 3:12-reglerna särskilt ta i beaktande att en enklare beskattning av fåmansbolag bör åstadkommas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen tillsatte en utredning kring de omstridda 3:12-reglerna under 2015 med syftet att se över beskattning av utdelning och kapitalvinster för ägare till fåmansbolag, och resultatet förväntas presenteras innan årsskiftet 2017.

Ägare i fåmansbolag måste vid beskattning tillämpa särskilda regler som syftar till att förhindra att högbeskattade tjänsteinkomster omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Syftet med reglerna är i grunden gott, men regelverket har i nuvarande utformning flera uppenbara brister, framförallt i samband med generationsväxlingar.

Reglerna är onödigt krångliga och ger allt för frikostiga möjligheter till inkomstomvandling i ägarledda företag med få delägare, samtidigt som de upplevs lägga hinder i vägen för tillväxten och personalförsörjningen i större delägarledda företag.

Kristdemokraterna menar att regelverket borde kunna förenklas avsevärt till exempel genom en enkel regel om omvänd proportionalitet mellan å ena sidan delägarnas bruttovinst i förhållande till lönesumman för övrigt anställda, och löneuttagskravet å den andra.

Förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna bör resultera i att positiva effekter skapas som ökar entreprenörskapsandan både hos dem som vill starta, ta över eller fortsätta driva företag. Det finns nästan en halv miljon företagare i Sverige. Många av dem närmar sig pensionsåldern. Inom åldersgruppen 64–74 år är hela 41,9 procent av de sysselsatta, företagare. De kommande åren kommer dessa företag vara i behov av nya huvudägare. Många företag riskerar att läggas ned, och jobben gå förlorade, om inte nya entreprenörer är villiga att ta över.

Kristdemokraterna vill underlätta för generationsväxling i familjeägda företag. Främst när det gäller att få fram fler unga som vill driva företag, men också när det gäller att med olika finansieringslösningar underlättar företagsaffärer som syftar till att företaget övergår till nya ägare.

90 procent av alla företag i Sverige ägs av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som överlåter sitt företag inom familjen kan i dag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern part (kan variera mellan 20 och 60 procent). Den skattemässiga skillnaden är inte rimlig om familjeföretag ska ha goda förutsättningar att leva vidare i nya generationer.

Regeln på karenstid på fem år vid försäljning av fåmansbolag är ett hinder vid generationsväxlingar och gör att många fåmansföretagare väljer att lägga sitt bolag vilande i fem år för att få en mera gynnsam beskattning. Kristdemokraterna anser att de karensregler som utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående behöver förändras.

Utgångspunkten måste vara att de små fåmansbolagen ska ha enklare, inte mer komplicerade skatteregler än större företag.

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)