Underlätta samordning

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Framtidens utmaningar möts bäst med utökade möjligheter till samordning och att vi kan arbeta över organisations- och myndighetsgränserna där så behövs. För att underlätta för den enskilde ska stöd kunna ges oavsett hur vi valt att organisera myndigheter och verksamheter.

Samordningsförbunden, Finsam, har som uppdrag att gemensamt mellan olika huvudmän samordna och stödja rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16 och 64 år. Det är en viktig verksamhet som redan gör stor skillnad både för myndigheternas gemensamma ansträngningar men också i förlängningen för många med samordnade behov. Finsam har tagit fram en rapport som visar hur verkningsfullt det är när myndigheter går samman och kan ge människor stöd att gå vidare och få ett tryggare och bättre liv. Det skulle vara önskvärt att utveckla arbetssättet vidare för att kunna arbeta på fler sätt och gälla fler insatser.

Det finns upplevda hinder för att denna samordning ska kunna utvecklas och lyftas till nästa steg. De hindren behöver undanröjas för att vi ska kunna gå vidare med denna viktiga samordning. Alla vinner på en väl samordnad process, såväl samhället i stort och inte minst den enskilde. Regeringen och riksdagen behöver tillsammans med Finsam lära oss mer hur verksamheten utvecklas och vad som redan görs för att underlätta samordning och individens väg framåt mot arbete och egen försörjning. I detta arbete bör det ingå att utforska där myndigheter och individer upplever att samordningen fungerar väl men också ta fram underlag för att ta Finsam vidare och hur denna samverkansstruktur kan användas på fler områden. För att underlätta för samverkan mellan huvudmän är det angeläget att se över lagstiftningar och regelverk i enlighet med det som anförs i motionen


om att se över lagstiftningar och regelverk för att ytterligare underlätta och vidareutveckla samverkan mellan huvudmän

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)