Underskottsavdrag vid fusion mellan kooperativa föreningar

Motion 1993/94:Sk344 av Roland Sundgren m.fl. (s)

av Roland Sundgren m.fl. (s)
Riksdagen har i december 1993 beslutat om omfattande
förändringar av företagsbeskattningen att gälla fr.o.m. 1
januari 1994. Regelsystemet innehåller bl.a. bestämmelsr
som tar sikte på att motverka handel med förlustföretag. Ett
förlustföretags gamla underskott faller bort till den del det
överstiger dubbla kostnaden för förvärvet av
förlustföretaget (beloppsspärren). Under en spärrtid av fem
år kan inte underskott, som uppkommit i förlustföretaget
före ägarskiftet, kvittas mot koncernbidrag från det
förvärvande företaget (koncernbidragsspärren).
För fusioner finns en kompletterande reglering. Bl.a. i
fråga om sådan fusion som anges i 2 § 4 mom. första stycket
lagen om statlig inkomstskatt skall vid tillämpning av
spärreglerna det överlåtande och det övertagande företaget
anses som ett och samma företag. Vad gäller ekonomiska
föreningar skall detta gälla endast om båda föreningarna är
att anse som kooperativa enligt 2 § 8 mom. lagen om statlig
inkomstskatt. Ett till beloppet begränsat underskott skall
dock kunna tas över först efter en spärrtid av fem år.
Uppbyggnaden av regelsystemet är i första hand
anpassat till aktiebolag. Det är också tillämpligt i den
situationen att en kooperativ förening fusioneras med ett
dotterföretag som är aktiebolag (12 kap. 8 § lagen om
ekonomiska föreningar). Däremot blir effekterna helt
andra än vad lagtexten i förstone kan synas ge uttryck för
vid de fusionsformer som står till buds om enbart
kooperativa föreningar fusioneras, absorption respektive
kombination (12 kap. 1 § resp. 3 § lagen om ekonomiska
föreningar). Anledningen till detta är bl.a. att det vid
sådana fusioner inte utgår något vederlag.
Beloppsspärren får således den effekten att det över
huvud taget inte blir möjligt att överta underskott efter
fusion mellan kooperativa föreningar. Bestämmelsen i 12 §
tredje stycket, lagen om avdrag för underskott av
näringsverksamhet blir därigenom verkningslös. Något
underskott att ta över efter spärrtiden, fem år, finns inte.
Det är helt uppenbart att bestämmelserna för
kooperativa föreningars del fått effekter som inte alls står i
överensstämmelse med syftet med lagstiftningen. Det
viktigaste motivet med lagstiftningen är att förhindra
handel med förlustföretag. Någon handel med andelar i
kooperativa föreningar förekommer inte i den meningen.
Läggs verksamheten ned eller fusioneras den med en annan
förening upplöses föreningen. Insatserna utbetalas till
medlemmarna eller tillförs den andra föreningen där man
blir medlemmar. Något vederlag blir inte aktuellt i
fusionsfallet. De begränsningar som lagen innehåller i 7
resp 8 §§ bör därför inte vara tillämpliga vid fusion mellan
kooperativa föreningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om rätten till avdrag för underskott
i samband med fusion av kooperativa föreningar.

Stockholm den 24 januari 1994

Roland Sundgren (s)

Björn Ericson (s)

Nils T Svensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)